Auton huolto. Automaattivaihteiston öljynvaihto. Vaihteiston rikkoutuminen huollon jälkeen. Syy-yhteys.

virheellinen tieto
syy-yhteys
näyttövelvollisuus

Diaarinumero: 01/34/2392
Antopäivä: 07.07.2003

Elinkeinonharjoittaja (EH) teki 30.4.1999 60 000 kilometrin huollon kuluttajan (K) vuonna 1996 käyttöön otettuun Renault

Laguna-henkilöautoon. Huoltoon sisältyi mm. automaattivaihteiston öljyn ja öljynsuodattimen vaihto. K:n kertoman mukaan vaihteisto ei huollon jälkeen toiminut asianmukaisesti. Toukokuussa 1999 EH totesi vaihteiston öljypohjassa vaurion, joka korjattiin oikaisemalla öljypohja. K:n mukaan vaurio oli syntynyt joulukuussa 1998, kun auton pohja oli osunut kiveen tai maahan.

Toukokuussa 2001, jolloin autolla oli ajettu noin 94 000 kilometriä, vaihteisto rikkoutui niin, että se vaihdettiin EH:ssa ns. tehdaskunnostettuun vaihteistoon, mistä K maksoi 25 843 markkaa.

K katsoo, että EH on tehnyt automaattivaihteiston huollossa virheen, mistä on seurannut vaihteiston rikkoutuminen. EH puolestaan katsoo, että vaihteistossa myöhemmin ilmennyt vika ei liity tehtyyn huoltoon, vaan kyseessä on muu vika tai kyse on öljypohjavaurion aiheuttamasta viasta, joka ilmeni vasta myöhemmin.

Vaatimukset

K vaatii EH:ta korvaamaan puolet vaihteiston uusimista koskevasta 25 843 markan laskusta.

K kertoo, että auton vaihteisto toimi moitteettomasti ennen huoltoa. Huollon jälkeen vaihteiston toiminnassa oli ongelmia. Huoltotarpeesta kertova merkkivalo paloi satunnaisesti, auto ei lähtenyt liikkeelle kuin reippaalla kaasulla eikä suurin vaihde mennyt päälle kuin nostelemalla kaasua. K kävi useita kertoja EH:lla kertomassa ongelmista. Korjaamon mukaan ongelmat johtuivat joko siitä, että vaihteistossa oli ilmaa tai liikaa taikka liian vähän öljyä. Toukokuussa 1999 EH totesi vaihteiston öljypohjassa lommon, joka oikaistiin. Vaurio oli seurausta joulukuussa 1998 sattuneesta pohjakosketuksesta. Autolla ajettiin sen jälkeen 6 000 kilometriä eikä vaurio vaikuttanut vaihteiston toimintaan millään tavalla.

Öljypohjan oikaisun jälkeen vaihteiston toiminnassa oli ongelmia. Merkkivalo ei palanut eikä öljyvuotoa ollut, mutta auto ei ryöminyt eteenpäin vaihteen ollessa D-asennossa.

K katsoo, että vaihteiston vioittuminen on seurausta EH:n huoltotyössään tekemästä virheestä. Hän huomauttaa myös, ettei EH ole pystynyt sanomaan, mikä vaihteistossa oli vikana, kun se lakkasi toimimasta.

Vastaus

EH toteaa, että öljynvaihdon jälkeen esiintyneet ongelmat vaihteiston toiminnassa johtuivat ilmeisesti lommoutuneesta öljypohjasta, joka esti öljyn kierron vaihteistossa. Uusi suodatin rajoitti madaltuneen öljytilan vuoksi öljyn virtausta entisestään ja aiheutti vaihteiston epämääräisen toiminnan.

Öljypohjavaurio ei vaikuttanut heti vaihteiston toimintaan, koska ilmeisesti myös suodatin oli muuttanut muotoaan ja sopeutunut pienentyneeseen tilaan, mutta on jo siinä tilassa saattanut vaikuttaa öljyn kiertoon haitallisesti.

Öljypohjan oikaisun jälkeen vaihteisto on toiminut koeajossa. Jos vikaa olisi ollut, se olisi ollut jatkuvaa ja vikakoodit olisivat päivittyneet muistiin. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Asiakaskaan ei ole reklamoinut vaihteistosta.

Huollosta oli kulunut 34 000 kilometriä, kun vaihteisto lakkasi toimimasta. Vikaa ei voida yhdistää vaihteiston huoltotoimenpiteisiin, vaan kyseessä on niistä riippumaton vika. On myös mahdollista, että öljypohjavaurio on aiheuttanut vian, vaikka se ilmenee vasta nyt.

EH haki vaihteiston korjauskuluista korvausta vastuuvakuutuksensa perusteella XX-vakuutusyhtiö Oy:ltä. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa vastuuvakuutuksesta, koska yhtiö katsoi, että vaihteiston toimimattomuuden ei ollut osoitettu aiheutuneen EH:n huolimattomuudesta.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

K:n auton vaihteisto lakkasi toimimasta toukokuussa 2001, jolloin EH:n suorittamasta vaihteiston öljynvaihdosta oli kulunut noin kaksi vuotta ja 34 000 ajokilometriä. Esitetty selvitys ei osoita, että öljynvaihdolla olisi ollut yhteyttä vaihteiston vaurioitumiseen. Lautakunta pitää todennäköisenä, että vaihteisto olisi rikkoutunut aikaisemmin, jos vian syynä olisi ollut öljynvaihdossa tapahtunut virhe. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, että öljynvaihdon jälkeen vaihteistossa esiintyneet viat johtuivat aikaisemmin tapahtuneesta öljypohjan vaurioitumisesta, joka esti öljyn kierron vaihteistossa. Selvitys ei osoita, että toukokuussa 1999 tehty öljypohjan oikaisu olisi vaikuttanut vaihteiston myöhempään rikkoutumisen.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että EH:n palveluksessa olisi ollut virhe. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2003