Internet-yhteys. Laskutusperusteen sopimuksenmukaisuus. Vahingonkorvaus.

epäselvä ehto
sopimuksen tulkinta
vastuunrajoitusehto
yllättävä ehto

Diaarinumero: 02/39/314
Antopäivä: 15.11.2002

Kuluttaja (K) teki 26.10.2001 elinkeinonharjoittaja (EH) Oy:n kanssa sopimuksen maksuttomasta Internet-liittymästä. K:n valitus koskee puhelumaksuja, jotka ovat kertyneet epäonnistuneista yrityksistä muodostaa Internet-yhteys.

Vaatimukset

K vaatii, että EH Oy korvaa hänelle 242,20 euron puhelumaksut, jotka ovat kertyneet muodostumattomista Internet-yhteyksistä. Puhelumaksut koskevat laskutuskautta 26.10.-21.12.2001. Soittoyrityksiä oli yhteensä 2 182 ja XX on veloittanut niistä 0,111 euroa kappaleelta.

K:n mukaan Internet-yhteys on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Kun yhteys avataan, ruutuun ilmestyvät seuraavat tekstit alla olevassa järjestyksessä:

"Yhdistä"

"Soitetaan 85666130"

"Yhteyden muodostuminen etätietokoneelle epäonnistui"

"Soitetaan uudestaan 5 sekunnin kuluttua".

Yllä mainittu numero on saatu asennusohjeista. Vaihtoehtoinen numero 83666140 on saatu maksullisesta tukinumerosta. Vaihtoehtoisella numerolla yhteys muodostuu ensimmäisellä kerralla, joten ohjelma on asennettu oikein.

K:n mukaan tietokone on yhteydenottoyritysten epäonnistuessa ohjelmoitu soittamaan kymmenen kertaa, jonka jälkeen tulee ilmoitus "Linja varattu". Tästä K on päätellyt, että linja on ollut varattu eikä yrityksistä ole veloitettu. Puhelimenkaan käytöstä ei veloiteta, jos numero on varattu.

Vastaus

EH Oy pitää valitusta aiheettomana. K on hyväksynyt yhtiön verkkopalveluiden käyttöoikeussopimuksen, jonka mukaan asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle. Esimerkkeinä ehdoissa on mainittu Internet-verkonkäyttömaksu ja puhelumaksut. Ehdoissa sanotaan myös, että maksuttomien palvelujen osalta palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai epäsuorista vahingoista.

Liittymän voi ottaa käyttöön joko tilaamalla asennus-CD:n tai imuroimalla sen yhtiön nettisivuilta. Molemmissa tapauksissa asiakkaan pitää täyttää liittymän avaussivut. Avaussivulla kerrotaan, paljonko liittymän käyttö maksaa seuraavasti: "Oma puhelinyhtiösi perii Internet-puheluista normaalin paikallis- tai lähipuhelumaksun."

Ratkaisun perustelut

EH Oy:n verkkopalveluiden käyttöoikeussopimuksen ehtojen kohdan 3 mukaan asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot.

Ehtojen kohdan 4.1.2 mukaan asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkonkäyttömaksut ja puhelumaksut).

Ehtojen kohdan 4.2.2 mukaan maksuttomien palveluiden osalta palveluntarjoaja ei korvaa asiakkaalle aiheutuvia välittömiä eikä välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

EH Oy ja K ovat sopineet Internet-liittymästä, joka on maksuton K:lle siten, että K maksaa liittymän käytöstä syntyneet puhelumaksut XX:lle. EH Oy ja K ovat erimielisiä siitä, onko EH Oy vastuussa puhelumaksuista, joita on aiheutunut yrityksistä muodostaa Internet-yhteys. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, mistä syystä yhteyden muodostuminen epäonnistui. EH Oy ei kuitenkaan ole edes väittänyt, että vaikeudet Internet-yhteyden saamisessa johtuisivat palvelun käyttämiseksi tarvittavista laitteista tai muusta kuluttajan vastuulla olevasta syystä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että yhteyden muodostumatta jääminen on johtunut EH Oy:n puolella olevasta syystä, todennäköisesti ruuhkautumisesta.

EH Oy käyttöoikeussopimuksen ehdoissa ei ole määräyksiä Internet-liittymän käytöstä aiheutuvien maksujen laskutusperusteista, koska laskuttaja ei ole EH Oy, vaan XX. Sopimus Internet-liittymästä on kuitenkin tehty K:n ja EH Oy:n välille ja EH Oy vastaa sopimuksen täyttämisestä K:an nähden yleisten sopimusoikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.

Kyseessä olevaa sopimusta koskevien ehtojen mukaan asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista, kuten Internet-verkon käyttömaksuista ja puhelumaksuista. Sopimusehdoissa ei ole määritelty, mitä palvelun käytöllä tarkoitetaan. Ehdoista ei käy ilmi, tarkoitetaanko palvelun käyttämisellä myös yritystä käyttää palvelua. Liittymän käyttäjä ei myöskään kykene sopimusehtojen avulla päättelemään, mitä eroa laskutuksen kannalta on tilanteella, jossa yhteyttä Internetiin ei saada verrattuna siihen tilanteeseen, että tavalliseen puheluun ei vastata. Ottamatta tässä kantaa siihen, voidaanko kuluttajan katsoa käyttäneen palvelua sopimuksessa tarkoitetulla tavalla lainkaan, kun Internet-yhteyttä ei ole saatu, lautakunta katsoo, että EH Oy:n sopimusehdot ovat palvelun käytöstä asiakkaalle aiheutuvien kustannusten osalta vähintään epäselvät. Internetin käytöstä kertovassa EH Oy:n oppaassa tai muussa Internet-liittymään kuuluvassa materiaalissa ei täsmennetä, mitä palvelun käytöllä tarkoitetaan eikä varoiteta kuluttajaa siitä, että kustannuksia aiheutuu myös yrityksistä muodostaa Internet-yhteys.

K on voinut sopimusehtojen ja EH Oy:n antamien ohjeiden perusteella perustellusti olettaa joutuvansa maksamaan vain toimivan Internet-yhteyden aikana käyttämästään puheluajasta. Tämän vuoksi K ei ole osannut kiinnittää huomiota yhteydenottoyritysten epäonnistumisesta hänelle aiheutuneeseen taloudelliseen vahinkoon. K on huomannut asian vasta pyydettyään puhelinlaskustaan puheluerittelyn.

Jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, on ehtoa kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan tulkittava kuluttajan hyväksi.

Tässä tapauksessa on kyse EH Oy:n etukäteen laatimasta sopimusehdosta, jonka sisältöön K ei ole voinut vaikuttaa. Lautakunta katsoo, että epäselvää sopimusehtoa on tulkittava K:n hyväksi. Koska ehdosta ei ilmene, mitä palvelun käyttämisellä tarkoitetaan, K on voinut perustellusti käsittää, että hän maksaa vain ajasta, jona hän on tosiasiallisesti käyttänyt palvelua eli ollut yhteydessä Internetiin. Näin ollen EH Oy:n ja K:n välistä sopimusta on tulkittava K:n esittämällä tavalla eli siten, että hän vastaa vain onnistuneen Internet-yhteyden aikana käyttämästään puheluajasta. Puhelinliittymäsopimuksen perusteella K on kuitenkin joutunut maksamaan XX:lle myös sellaisesta puheluajasta, josta hän EH Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella ei vastaa. Tästä EH Oy:n puolella olevasta syystä on K:lle aiheutunut maksujen suuruinen vahinko, jota voidaan pitää ennalta arvattavana.

Sopimusehtojen mukaan EH Oy ei vastaa maksuttomien palvelujen käytöstä syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sopimusehtoa, joka vapauttaa elinkeinonharjoittajaosapuolen kaikesta vahingonkorvausvastuusta, voidaan pitää yllättävänä ja ankarana. Jotta ehto sitoisi kuluttajaa, siihen olisi pitänyt kiinnittää erityistä huomiota sopimusta tehtäessä. Koska näin ei ole menetelty, ei vahingonkorvausvastuusta vapauttava ehto ole tullut K:n ja EH Oy:n välisen sopimuksen osaksi. Lautakunta toteaa, että ehto on myös kohtuuton kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuluttajaa kohtaan, koska vaikka molemmat sopijapuolet hyötyvät sopimuksesta, elinkeinonharjoittaja vapautuu ehdon mukaan kaikesta vastuusta hyödykkeen käytössä syntyneistä vahingoista. Näin ollen lautakunta jättää ehdon soveltamatta ja katsoo, että EH Oy on vastuussa puhelumaksuista, joita K on joutunut maksamaan yrityksistä muodostaa Internet-yhteys.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH Oy maksaa K:lle 242,20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.11.2002