Sähköntoimituksen keskeytys. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Hinnanalennus ja vahingonkorvaus.

vastuunrajoitusehto
sähköntoimitus
virhe

Diaarinumero: 02/39/1
Antopäivä: 15.11.2002

Sähköntoimitus kuluttajan (K) kiinteistölle oli keskeytynyt 16.11.2001 klo 01.00 - 18.11.2001 klo 13.50 välisenä aikana. K vaatii sähköyhtiötä korvaamaan sähkökatkosta perheelleen aiheutuneet matka- ja asumiskulut sekä alentamaan sähkön siirto- ja kulutushintoja. Elinkeinonharjoittaja (EH) Oy katsoo, että verkkopalvelussa ei ole hyvitykseen oikeuttavaa virhettä, koska keskeytys aiheutui myrskystä, jota yhtiö pitää poikkeuksellisena luonnonolosuhteena.

Vaatimukset

K vaatii, että EH Oy maksaa hänelle yhteensä 3 500 markan korvauksen sähkönkeskeytyksen aiheuttamista kuluista ja 800 markan korvauksen valituksen tekemisestä aiheutuneista kuluista.

Kuluvaatimus muodostuu seuraavasti: tavaroiden pakkaaminen autoon ja asunnon laittaminen jättökuntoon sekä tavaroiden pakkaaminen paluuta varten yhteensä 800 markkaa, matkakulut Menosesta Forssaan vuokra-asuntoon ja Forssasta takaisin Menoseen yhteensä 148 markkaa, talonlämmittämiskäyntien matkakulut 444 markkaa ja työkorvaus 1 040 markkaa sekä väliaikaisen asunnon vuokra 1 200 markkaa.

Lisäksi K vaatii, että hänen sähköntoimitussopimuksensa sähkön siirto- ja kulutushintoja alennetaan 30 prosenttia, koska sähköyhtiö ei kykene turvaamaan kyseessä olevalle alueelle sähköntoimitusta sopimuksen mukaisesti. K:n mukaan sähkökatkosta ei ollut noin kahdeksan kilometrin päästä hänen kiinteistöltään ja kuluttajat joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos sähkön hinta on sama.

K perheineen ei voinut jäädä sähköttömään asuntoon, koska asunto on sähkölämmitteinen ja vesi tulee 138 metriä syvästä porakaivosta. Perheessä oli kolmen kuukauden ikäinen vauva. Taloa oli kuitenkin pakko käydä tilapäisesti lämmittämässä Forssasta käsin, jotta putket eivät jäätyisi.

K:n mukaan EH Oy on tietoisesti laiminlyönyt järjestää sähköverkkojen korjaustoiminnan niin hyväksi, että tällaiset ulkoiset sähköverkolle aiheutuneet vahingot pystyttäisiin hoitamaan. Vakituista henkilökuntaa on taloudellisista syistä palkattu liian vähän eikä riittävää apureserviä ollut järjestetty. Naapurikunnan alueella toimivan sähkölaitoksen toimesta viat pystyttiin korjaamaan 4-5 tunnissa. Kysymyksessä ei voi olla ylivoimainen este.

Vastaus

EH Oy pitää valitusta aiheettomana.

Sähkökatkoksen syynä oli 15.11.2001 alkanut ja pitkälti seuraavan vuorokauden puolelle kestänyt poikkeuksellisen raju Janika-myrsky. Myrskyn yksi pahimpia tuhoalueita oli Lounais-Hämeessä, Urjalan alueella. Janika-myrsky aiheutti vakavia ja pitkiä sähköhäiriöitä. EH Oy:n vastuualueella johtojen päälle kaatui 13 200 puuta, mikä aiheutti 4 580 korjattavaa vikatapausta. Määrä vastaa lähes kahden vuoden yhteenlaskettua vikamäärää, kun kyse on normaalivuosista.

EH Oy:n mukaan yhtiö soveltaa sähköverkkopalvelussa valtakunnallisia Sähköenergialiitto ry Senerin suosittelemia Verkkopalveluehtoja (VPE 99). Ehtojen mukaan jakeluverkon haltija ei joudu korvausvastuuseen, jos poikkeuksellinen luonnonolosuhde on aiheuttanut sähkönsaannin keskeytymisen.

Ratkaisun perustelut

Sähkömarkkinalain 6 a luvun 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

K:n ja EH Oy:n väliseen verkkopalvelusopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen kohdan 10.5 mukaan silloin kun toisin ei ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu (käyttäjän sähkön saanti) on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä arvioidaan kokonaisuutena. Virhearvioinnissa otetaan ehtokohdan 10.5.2 mukaan huomioon, että olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu jakeluverkon haltijasta riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) voi aiheuttaa sellaisen häiriön sähkön saatavuudessa, että sähkön saanti voi kokonaan keskeytyä tai vähentyä.

Asiassa on selvitetty, että sähköntoimitus K:n kiinteistölle oli keskeytynyt 16.-18.11.2001 noin 60 tunnin ajan myrskyn aiheuttamien vahinkojen vuoksi. EH Oy katsoo, että keskeytys on johtunut poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta ja että sähköntoimituksessa ei tästä syystä ole virhettä.

Lautakunta toteaa, että sähkömarkkinalain ja verkkopalveluehtojen mukaan sähköntoimituksessa on virhe, jos sähköntoimitus on keskeytynyt yhtäjaksoisesti niin, ettei keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä. Verkkopalveluehtojen mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkön saantiin. Toisaalta ehtokohta ei kuitenkaan merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Lautakunta pitää kyseessä ollutta voimakasta myrskyä verkkopalveluehdoissa tarkoitettuna poikkeuksellisena luonnonolosuhteena. Tässä tapauksessa sähkön saanti kuitenkin keskeytyi noin 60 tunnin ajaksi. Keskeytys sattui talviaikaan ja kyseessä oli K:n vakituinen asunto, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä. Lautakunta pitää keskeytystä tässä tapauksessa kestoltaan selvästi niin pitkänä, että kyse ei ollut vain vähäisestä keskeytyksestä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa oli virhe.

Sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27 d §:n perusteella oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen, joka on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Lisäksi sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27 e §:n perusteella oikeus korvaukseen kärsimästään vahingosta.

Lautakunta katsoo, että kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta on keskeytyksen kestoon nähden riittävä hinnanalennus. Tästä riippumatta K:lla on oikeus saada korvaus sähköntoimituksen keskeytyksestä aiheutuneesta vahingosta. Väliaikaisesta asunnosta maksettu 1 200 markan vuokra sekä matkakulut muutosta ja käynneistä vakituista asuntoa lämmittämässä ovat vahingon rajoittamistoimina keskeytyksestä aiheutunutta välitöntä vahinkoa, jonka EH Oy on velvollinen korvaamaan. Koska yksityiskohtainen selvitys matkakulujen määrästä puuttuu, lautakunta arvioi niiden määräksi 200 markkaa.

K:lla on oikeus korvaukseen myös omasta työstään tavaroiden pakkaamisessa ja asunnon lämmittämisessä. Tältä osin lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi 300 markkaa.

Valituksen tekemisestä aiheutuneista kuluista K:lla ei kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 b §:n nojalla ole oikeutta saada korvausta, vaan hän vastaa sanotuista kuluista itse.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH Oy maksaa K:lle hinnanalennuksen, joka vastaa kahden viikon osuutta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Lisäksi lautakunta suosittaa, että yhtiö maksaa K:lle 201,83 euron (1 200 markan) korvauksen vuokrakuluista, 33,64 euron (200 markan) korvauksen matkakuluista sekä 50,46 euron (300 markan) korvauksen omasta työstä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.11.2002