Kameran kauppa. Takuukorjauksen kesto. Käyttöhyödyn menetys.

käyttöhyöty
vahinko

Diaarinumero: 01/36/1847
Antopäivä: 13.11.2002

Kuluttaja (K) osti elinkeinonharjoittajalta (EH) 31.5.2001 XX-merkkisen kameran 595 markalla. Kameralle annettiin vuoden takuu. Kuukauden käytön jälkeen K vei kameran EH:lle filmin vaihtoa varten. Tuolloin kameran filmikotelon lukon todettiin olevan rikki, ja kamera lähetettiin maahantuojalle korjattavaksi. Korjaus kesti kolme viikkoa. Kameran tultua korjauksesta siinä todettiin yhä olevan vikaa, ja se lähetettiin uudestaan korjattavaksi. Korjaus kesti kaksi viikkoa.

K on tyytymätön korjausaikaan.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua tai uutta, virheetöntä kameraa ja vahingonkorvausta menetetyistä valokuvista, kehityksistä ja filmeistä vähintään 300 markkaa.

Kameran korjaus kesti liian kauan. Kamera ostettiin kesälomalla otettavia matka- ja juhlakuvia varten, ja kuvat jäivät ottamatta. Toisin kuin EH väittää, K kiistää saaneensa ensimmäisiä kuviaan veloituksetta. Myöskään rikkinäisen kameran tilalle ei tarjottu toista kameraa korjauksen ajaksi. EH:n mainitsemat ilmaiset filmit K sai kaupan päälle, kun osti uuden kameran.

Vastaus

K toi kameran filminvaihtoon 2.7.2001 ilmoittaen samalla, ettei kameran filminkelaus toimi. Hän halusi purkaa kaupan, mutta siihen ei suostuttu vaan EH lähetti kameran maahantuojan huoltoon. Kamera tuli takaisin huollosta 19.7.2001, jolloin kamerassa todettiin vielä vikaa filminlatauksessa, joten kamera jouduttiin lähettämään takaisin huoltoon. Kamera tuli EH:lle 3.8.2001. K ilmoitti haluavansa kaupan purkua, mihin EH ei voinut suostua. Kameran huolto tapahtui kesäloma-aikaan. Kesällä huoltoaika on noin 1-1,5 kuukautta, kun se talvella on 1-2 viikkoa. Lisäksi on otettava huomioon aika, joka on kulunut siinä, että kamera on ollut matkalla huoltoon ja sieltä takaisin.

K:lle ei kelvannut korjauksen ajaksi perinteinen kinofilmikamera. Hän on saanut ilmaiseksi kuvaamansa filmit ja ensimmäisen kehityksen.

Ratkaisun perustelut

Selvityksen mukaan K:n EH:lta ostama kamera rikkoutui takuuaikana, ja se korjattiin. Korjaus kesti kaikkiaan yli kuukauden.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa, myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Myyjän on siis viipymättä tarjouduttava oikaisemaan virhe. Lain perustelujen mukaan (HE 360/1992, s. 64) ilmaisu "viipymättä" on ymmärrettävä niin, että oikaisutarjous on esitettävä niin pian kuin myyjä on saanut tarvittavan tilaisuuden todeta virheen olemassaolo ja laatu tai on muuten selvinnyt, että kysymyksessä on virhe. Lain 19 §:stä ilmenee, että oikaisu on tehtävä kohtuullisessa ajassa.

Tässä tapauksessa ostaja ei ole esittänyt erityistä syytä, minkä vuoksi hänellä olisi ollut oikeus kieltäytyä myyjän viivytyksettä tarjoamasta virheen oikaisusta. Virhe onkin oikaistu korjaamalla kamera. Näin ollen ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkuun tai kameran vaihtoon.

Ostaja on myös vaatinut myyjältä vahingonkorvausta ainakin 300 markkaa menetetyistä valokuvista, kehityksistä ja filmeistä eli kameran käyttöhyödyn menetyksestä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Luvun 10 §:n 3 ja 4 momentin mukaisen välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Luvun 10 §:n 3 ja 4 momentin mukaan välillisenä vahinkona pidetään muun muassa tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa kameran yli kuukauden kestänyt korjaus on tavaran käyttötarkoitus huomioon ottaen aiheuttanut ostajalle olennaista haittaa, koska ostaja ei ole tuona aikana voinut käyttää kameraa. Koska kamera rikkoutui takuuaikana, se on poikennut siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut. Myyjän on korvattava ostajalle kameran käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä 10 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle 10 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.11.2002