Käytetyn henkilöauton kauppa. Nokka-akselin hammashihnan katkeaminen. Moottorin vaurioituminen. Aikaisemman myynti-portaan vastuu.

aikaisempi myyntiporras

Diaarinumero: 01/33/667
Antopäivä: 12.11.2002

Kuluttaja (K) osti 11.3.2000 elinkeinonharjoittajalta (EH1) vuonna 1995 käyttöönotetun XX -merkkisen henkilöauton 119 000 markalla. Auton matkamittarinlukema kaupantekohetkellä oli 51 000 kilometriä. EH1 Oy oli hankkinut auton vuokratakseen sitä leasing-sopimuksilla.

K käytti 11.10.2000 autoaan pikahuollossa elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) Oy:ssä, kun autolla oli ajettu 71 000 kilometriä. Tuolloin tarkastettiin auton kunto.

K:n auton nokka-akselin hammashihna katkesi 18.2.2001 vaurioittaen auton moottoria. Autolla oli tuolloin ajettu 85 240 kilometriä. EH2 Oy korjasi vauriot ja laskutti K:a korjauksesta 17 813 markkaa.

Auton huolto-ohjeiden mukaan nokka-akselin hammashihna vaihdetaan 90 000 kilometrin välein. Lisäksi ohjeissa mainitaan, että 30 000 kilometrin välein huolloissa pitää tarkistaa hihnan kunto ja kireys.

Vaatimukset

K vaatii, että EH2 Oy ja auton maahantuoja elinkeinonharjoittaja 3 (EH3) Oy korvaavat hänelle auton korjauskustannukset, 17 813 markkaa.

K:n mukaan hän tiedusteli EH2 Oy:n huoltoneuvojalta hammashihnan uusintatarvetta, vaikka autolla oli ajettu vasta vähän yli 79 000 kilometriä. Huoltoneuvoja totesi, että hammashihna vaihdetaan vasta 90 000 kilometrin huollossa. Noin neljä kuukautta myöhemmin auton moottori rikkoutui.

Vastaukset

1. EH1 Oy:

EH1 Oy on myöntänyt K:n autolle vuoden / 20 000 kilometrin takuun. Myyntihetkellä auton matkamittarilukema oli 51 000 kilometriä ja auton rikkoutumishetkellä 85 240 kilometriä. Koska takuu siten oli jo rauennut 20 000 kilometrin ylityksen vuoksi, EH1 Oy ei katso olevansa korvausvelvollinen.

2. EH2 Oy:

EH2 Oy toteaa K:n käyneen tiedustelemassa 11.10.2000 ilman ajanvarausta huoltoneuvojalta autoaan koskevia asioita. Kyseessä ei siis ollut varsinainen huoltotilaus.

EH2 Oy:n mukaan huoltoneuvoja on asianmukaisesti kertonut K:lle hammashihnan huoltovälin. Samalla hänelle on myös kerrottu EH2 Oy:n niin sanotusta suorapalvelusta, johon pääsee ilman ajanvarausta. Siinä mekaanikko voi tarkistaa auton kunnon. K valitsi kyseisen palvelun ja siinä todettiin, että auto oli kunnossa. EH2 Oy ei tiedä syytä siihen, miksi auto rikkoutui neljä kuukautta myöhemmin, noin 14 000 kilometrin ajon jälkeen.

EH2 Oy haluaa myös korostaa sitä, että mikäli K olisi vaatinut ennenaikaista hihnanvaihtoa, se olisi luonnollisesti tehty. Suuritöisenä korjauksena se olisi kuitenkin edellyttänyt ajan tilaamista ja korjaus olisi ollut tehtävissä aikaisintaan 1-2 viikon päästä.

3. EH3 Oy:

Auton valmistajan ja maahantuojan ohjeiden mukaisesti nokka-akselin hammashihna ja sen kiristinyksikkö pitää uusia 90 000 kilometrin välein, tarpeen vaatiessa aikaisemminkin. Hammashihnan kunto on tarkastettava vuosihuolloissa tai 30 000 kilometrin välein tapahtuvassa laajemmassa vuosihuollossa lisätöineen.

EH3 Oy huomauttaa, että toimitetun materiaalin perusteella on pääteltävissä, että autolle 11.10.2000 tehdyssä huollossa on hammashihnan kunto tarkastettu. EH3 Oy:n käsityksen mukaan K ei nimenomaan vaatinut hammashihnan vaihtoa vaan vain sen kunnon ja kireyden tarkastamista, mikä mitä ilmeisimmin tehtiinkin.

EH3 Oy katsoo, että on erittäin vaikeata analysoida sitä, miksi moottori rikkoutui (mitä ilmeisimmin hammashihnavaurion vuoksi) reilut neljä kuukautta ja 14 181 kilometriä myöhemmin.

Ratkaisu

K on vaatinut korvausta EH2 Oy:ltä ja EH3 Oy:ltä autonsa jakohihnan katkeamisen aiheuttamista moottorivaurioista. Jakohihna katkesi 71 000 kilometrin ajon jälkeen. Valmistajan ja maahantuojan antamien ohjeiden mukaan hihnan vaihtoväli on 90 000 kilometriä ja sen kunto ja kireys on tarkistettava joko vuosihuollossa tai 30 000 kilometrin välein.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Lautakunta toteaa, että EH2 Oy on tarkastanut K:n auton. Autolle ei ole tehty varsinaista huoltoa. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että K:lle aiheutunut vahinko olisi johtunut EH2 Oy:n huolimattomuudesta tai ammattitaidottomuudesta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Lain perustelujen (HE 360/92, s. 75) mukaan vaatimuksen voi kohdistaa jakeluketjun väliportaaseen. Edellytyksenä on myös, että kysymyksessä olevan elinkeinonharjoittaja eli aikaisempi myyntiporras on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Näin ollen ostajalla ei ole oikeutta kohdistaa vaatimusta aikaisempaan myyntiportaaseen esimerkiksi, jos kaupan kohteena on myyjän käyttöomaisuudekseen hankkima tavara, jonka hän sittemmin myy kuluttajalle.

Koska säännös aiemman myyntiportaan vastuusta on poikkeus sopimusoikeuden yleisistä eriaatteista, lautakunta katsoo, että sitä on tulkittava suppeasti.

Tässä tapauksessa EH1 Oy on hankkinut auton käyttääkseen sitä vuokraustoiminnassa eikä jälleenmyyntiä varten.

Koska autoa ei siis ole luovutettu EH1 Oy:lle jälleenmyyntiä varten, ei aikaisempi myyntiporras vastaa K:lle auton mahdollisista virheistä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.11.2002