Tietokoneen kauppa. Tavaranvirhe. Takuu. Myyjän korjausoikeus.

vahingon rajoittaminen
korjausoikeus

Diaarinumero: 01/32/985
Antopäivä: 16.08.2002

Ostaja ilmoittaa ostaneensa 13.10.2000 BT-XXX -merkkisen tietokoneen ohjelmistoineen. Koneen hinta oli 8 120 markkaa ja ohjelmiston hinta 970 markkaa. Koneelle myönnettiin 36 kuukauden kirjallinen takuu. Lisälaitteille, kuten CD-Romille, näppäimistölle ja hiirelle myönnetty takuu oli 12 kuukauden pituinen.

K:n mukaan tietokoneen toiminnassa alkoi jonkin ajan kuluttua ilmetä häiriöitä: kuumenemista ja omituista tikittävää ääntä. Pikkuhiljaa ohjelmat olivat K:n kertoman mukaan lakanneet toimimasta.

Kuluttaja antoi tietokoneen maaliskuussa 2001 huollettavaksi ulkopuoliselle korjaamolle, joka veloitti korjauksesta 1 370 markkaa. Kesäkuussa 2001 koneeseen vaihdettiin muun muassa emolevy, kustannukset olivat 1 350 markkaa. Valitus on aiheutunut siitä, että myyjäliike on kieltäytynyt korvaamasta kuluttajalle korjauskuluja. Perusteeksi kieltäytymiselleen liike on esittänyt sen, että koska tietokoneelle oli myönnetty takuu, ostajan olisi pitänyt antaa takuunantajalle eli tässä tapauksessa myyjälle ensisijainen oikeus korjata koneessa mahdollisesti ollut vika.

Vaatimukset

K vaatii myyjäliikettä korvaamaan tietokoneen korjauskulut 2 720 markkaa. Vaihtoehtoisesti hän vaatii kaupan purkua. Vielä hän vaatii korvausta tietokoneen käyttöhyödyn menetyksestä, koska konetta ei ole voinut käyttää koko sinä aikana, kun kone on ollut ostajalla. Kun viat olivat ilmenneet, ostaja oli ollut yhteydessä myyjäyritykseen. Laitteiston korjaamisesta ei ollut kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen, minkä vuoksi ostaja oli joutunut kutsumaan toisesta liikkeestä korjaajan kotiinsa.

Konetta korjattiin ensin 15.3.2001, jolloin siitä vaihdettiin tuuletin (85 markkaa, alv:n osuus 15,33 markkaa) ja CD-aseman audiokaapeli (25 markkaa, alv:n osuus 4,51 markkaa). Työtä oli yhteensä 3,50 tuntia (1 260 markkaa, alv:n osuus 227,21 markkaa).

Koneeseen vaihdettiin emolevy 28.6.2001, sen hinta oli 810 markkaa. Työtä laskussa oli 1,5 tuntia, yhteensä 540 markkaa.

Vastaus

Myyjäliike toteaa vastauksessaan, että ostaja ei ole suostunut luovuttamaan tietokonetta myyjäliikkeen huoltoon mahdollisen vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Perusteeksi tälle ostaja oli esittänyt, että tietokone saattaisi vahingoittua, esimerkiksi naarmuuntua, huollossa ollessaan. Lisäksi hän oli todennut kuljettamisen julkisilla kulkuneuvoilla olevan hankalaa. Ylimääräisenä palveluna hänelle tarjouduttiin järjestämään kuriirikuljetus laitteiden saamiseksi huoltokorjaamolle. Tämäkään vaihtoehto ei sopinut ostajalle.Koska ostaja ei ole antanut myyjälle mahdollisuutta takuukorjauksen suorittamiseen, se ei suostu korvaamaan hänelle ulkopuolisen korjaamon käyttämisestä aiheutuneita kuluja.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata myydyssä tavarassa olleen virheen, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Saman pykälän 3 momentin mukaan myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta 2 momentissa tarkoitettuun virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta. Ostajan tietokonelaitteisto on rikkoutunut takuuaikana. Edellä mainitun lainkohdan mukaan hänen olisi tullut ensisijaisesti antaa myyjälle tilaisuus virheen korjaamisen; erityisen korostunut tämä velvollisuus on tuotteen takuuaikana. Ostaja ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä sille, että hän on korjauttanut tietokoneensa ulkopuolisessa huoltoliikkeessä.

Kuluttajansuojalain esitöissä (HE 360/92, s.63-64) todetaan, että oikaisemalla virheen myyjä voi välttyä sopimuksen purkamiselta samoin kuin hinnanalennusseuraamukselta. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuuteen virheen oikaisemisella ei sitä vastoin olisi muuta vaikutusta kuin että se voi vähentää ostajalle aiheutuvan, myyjän korvattavaksi tulevan vahingon määrää. Jos siis ostaja aiheettomasti kieltäytyy antamasta tilaisuutta virheen oikaisuun, hän voi menettää - paitsi oikeutensa kaupan purkamiseen ja hinnanalennukseen - myös oikeuden saada täysimääräistä Korvausta virheen korjauttamisesta aiheutuneista kustannuksista, koska hänen voidaan tällöin katsoa laiminlyöneen velvollisuutensa rajoittaa virheestä aiheutuvaa vahinkoa.Kuluttaja voi näin olleen saada virheen perusteella vahingonkorvausta, mutta kuitenkin vähennettynä sillä määrällä, jonka myyjä olisi säästänyt saadessaan oikaisumahdollisuuden.

Lautakunta katsoo, että ostajalla on oikeus saada korvauksena niiden kulujen määrä, jotka myyjälle olisi aiheutunut laitteiden korjaamisesta. Koska tarkkaa selvitystä näistä ei ole saatavissa, lautakunta arvioi ne 1 000 markaksi.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että myyjä korvaa ostajalle tietokoneen korjauskuluista 1 000 markkaa (168,14 euroa).

 
Julkaistu 16.8.2002