Vesi- ja viemärilaitokseen liittyminen. Kuluttajavalituslautakunnan toimivalta. Sopimuksen syntyminen. Liittymismaksu.

erehdys

Diaarinumero: 00/39/2600
Antopäivä: 15.08.2002

Asiakas ja vesihuoltolaitos solmivat 3.7.2000 sopimuksen asiakkaan omistaman kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen. Asiakas maksoi liittymissopimuksen mukaisen 15 376 markan liittymismaksun. Syksyllä 2000 vesihuoltolaitos lähetti asiakkaalle 9 000 markan suuruisen laskun kuntatekniikan rakentamisesta ja 36 000 markan suuruisen laskun vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä. Vesihuoltolaitos perusteli maksuvaatimustaan sillä, että asiakkaalta oli erehdyksen vuoksi laskutettu liian alhainen hinta.

Vaatimukset

Asiakas vaatii vesihuoltolaitosta luopumaan perimästä kunnallistekniikkaan liittymisestä enempää kuin jo maksetut 15 376 markkaa.

Tehtyä sopimusta ei voi yksipuolisesti mitätöidä. Sopimuksen solmimisen ja kunnan lähettämän laskun välillä kului aikaa neljä kuukautta. Kunta ei tänä aikana ilmoittanut mitään sopimuksen purkamisesta.

Vastaus

Vesihuoltolaitos toteaa, että asiakas on tonttia koskevassa kauppakirjassa sitoutunut maksamaan kunnalle kunnallisteknistä korvausta samoilla perusteilla kuin kunta perii korvausta itse luovuttamiensa tonttien osalta. Asiakkaan kanssa on jo syksyllä 1999 käyty neuvotteluja kuntateknisen korvauksen suuruudesta. Asiakkaalle on tuolloin kerrottu, että summa on noin 45 000 markkaa.

Kesällä tehty liittymissopimus on asiakkaan allekirjoittaman kauppakirjan ehtojen vastainen ja se on sen vuoksi mitätöitävä. Kuntalaisten yhdenvertaisen käsittelyn perusteella asiakkaan on maksettava kuntatekniset korvaukset muiden tapaan.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta toteaa, että vesi- ja viemärilaitoksen ja vedenkäyttäjän välinen suhde liittyy toisaalta kunnallishallintoon ja kunnan toimielinten päätöksiin, toisaalta kyse on laitoksen ja vedenkäyttäjän välisestä yksityisoikeudellisesta sopimussuhteesta. Asiakkaan liittymissopimusta solmittaessa voimassa olleen lainsäädännön eli yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain ja jätevesimaksusta annetun lain perusteella ei voida tehdä selkeää rajanvetoa sen suhteen, milloin on kyse hallinnollisesta ja milloin yksityisoikeudellisesta riita-asiasta.

Asiakkaan valituksessa on kyse siitä, sitooko heinäkuussa 2000 solmittu liittymissopimus sellaisenaan vesihuoltolaitosta, vai voiko vesihuoltolaitos vedota siihen, että sopimukseen otettiin erehdyksen vuoksi liian alhainen hinta. Lautakunta katsoo, että kysymyksessä on yksityisoikeudellinen sopimusriita-asia ja että lautakunta on toimivaltainen käsittelemään asian.

Asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välisen 3.7.2000 laaditun liittymissopimuksen mukaan liittymismaksun määrä on 15 376 markkaa. Sopimuksen mukaan liittymismaksu käsittää sekä vesi- että viemäriverkostoon liittymisen. Sopimuksesta ei käy ilmi, että liittymisestä perittäisiin muita maksuja.

Vesihuoltolaitos on vedonnut siihen, että liittymissopimukseen otettiin erehdyksessä liian alhainen hinta. Sopimusoikeuden lähtökohtana on, että sopimus sitoo sellaisena kuin se on tehty. Oikeustoimilain 32 §:n 1 momentissa on kuitenkin lievennys tähän pääsääntöön sen tilanteen varalta, että tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun oikeustoimen tekijän erehdyksen vuoksi saanut toisen sisällön kuin oli tarkoitettu. Tällaisessa tapauksessa tahdonilmaisu ei sellaisenaan sido antajaansa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä.

Asiakkaan ostaessa kiinteistön hän allekirjoitti kauppakirjan, jonka liitteessä mainitaan velvollisuudesta maksaa kunnallisteknistä korvausta samoilla perusteilla kuin kunta perii korvausta itse luovuttamiensa tonttien osalta. Kun kauppakirjan ehdoista ei millään tavoin käy ilmi, mikä kuntateknisen korvauksen suuruus on, ei asiakkaan voida tällä perusteella olettaa tienneen tai pitäneen tietää, että vesihuoltolaitos oli erehtynyt hinnasta. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että asiakkaan olisi liittymisestä osapuolten välillä käytyjen neuvottelujen tai muidenkaan seikkojen perusteella pitänyt olla tietoinen liittymismaksun määrää koskevasta erehdyksestä.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä 3.7.2000 tehty sopimus sitoo vesihuoltolaitosta eikä laitoksella ole oikeutta vaatia asiakkaalta sopimuksen mukaista liittymismaksua suurempaa maksua.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että vesihuoltolaitos luopuu vaatimasta asiakkaalta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä maksua enempää kuin jo maksetut 15 376 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.8.2002