Puhelinlaskutus. Internet-yhteys. Ulkomaanpuhelut.

riski
internet-liittymä
neuvontavelvollisuus
puhelinlasku

Diaarinumero: 00/39/1385
Antopäivä: 15.08.2002

Kuluttajalla (K) on puhelinliittymäsopimus puhelinoperaattorin (Po) kanssa. Hän oli käyttänyt Internetiä I-operaattorin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Hän sai 776,89 markan laskun Internet-palvelun kautta otetuista ulkomaan puheluista.

K katsoo, ettei hän ole velvollinen maksamaan laskua ulkomaanpuheluista, koska hän ei ole tietensä kytkenyt yhteyttä ulkomaille.

Vaatimukset

K vaatii Po:a tai I-operaattoria palauttamaan hänelle 776,89 markkaa aiheettomasta vaatimuksesta laskussa 25.1.2000. Po on laskuttanut K:a I-operaattorin seitsemästä yhteensä runsaan 70 minuutin pituisesta Internetin kautta otetusta ulkomaanpuhelusta 776,89 markkaa.

K oli Internetiä käyttäessään vieraillut sivulla, josta yhteys ilmeisesti muodostettiin. Kuvaruudulle tuli vain riittämätön varoitus, ei mitään ehtoja, hyväksymismahdollisuutta tai hinnastoa. K napsautti luultavasti connect-painiketta, mutta hän ei voinut tietää, että kyseessä oli lisämaksullinen palvelu. Tietokoneelle ei tullut mitään ohjelmaa. I-operaattorin ehtojen mukaan kuluttaja vastaa kustannuksista vain keskustietokoneelle saakka tietoa ulkomailtakin haettaessa, minkä K oli kuullut myös I-operaattorin neuvonnasta.

Vastaukset

Po pitää valitusta aiheettomana. Internetin sivuilla tarjotaan palveluja, jotka edellyttävät uuden, ulkomaille suuntautuvan teleyhteyden ottamista.

Palvelun käyttäjät eivät ole aina ymmärtäneet uutta yhteyttä normaaliksi maksulliseksi ulkomaanpuheluksi. Käyttäjän pitäisi olla varovainen Internetin palveluja käyttäessään. Tällaiset ulkomaan puhelut ovat täysin riippumattomia paikallispuheluoperaattorista, eikä asiakkaan Internetin käyttöä voi rajoittaa. Asiakkaan pitää yleensä hyväksyä palvelun ehdot ja uuden yhteyden muodostaminen. Internetin käytön riskeistä on varoitettu asiakaslehdessä, lehdistötiedotteella ja palvelun tarjoajan kotisivulla. Myös ulkomaanestolla voi estää tällaiset puhelut.

Kolumbuksen Internet-sivuilla otsikon "Internetin käytössä kannattaa olla varovainen" alla varoitetaan seuraavaa:

"Tietoomme on tullut tapauksia, joissa ulkomaalaiset aikuisviihdepalvelujen tuottajat ovat saaneet internetin käyttäjiä ottamaan huomaamattaan teleyhteyksiä ulkomaille. Palvelun käyttäjät eivät aina ole ymmärtäneet ottamaansa uutta yhteyttä maksulliseksi ulkomaanpuheluksi.

Pelkkä surffailu Internetissä ei aiheuta ulkomaanpuhelumaksuja. Sen sijaan on oltava tarkkana, jos aikoo ladata omalle tietokoneelleen Internetissä tarjolla olevia kuvia tai imuroida käyttöönsä tuntemattomia ohjelmia.

Tähän mennessä tietoon tulleissa tapauksissa ulkomaanyhteyden syntymiseksi asiakkaan on täytynyt hyväksyä palvelun ehdot ja uuden yhteyden muodostaminen eli klikata asiaa koskevaa tiedoteruutua. Ulkomaanpuhelut päätyvät siten asiakkaan maksettavaksi.

Paras keino on asiakkaan oma huolellisuus. Puhelinverkkoyhteys-kuvakkeesta voi tarkkailla, että ohjelma ei katkaise yhteyttä ja muodosta sitä uudelleen toiseen numeroon. Käyttäjän ei tulisi hyväksyä klikkaamalla mitään, mitä ei ole ymmärtänyt. Laitteisto on syytä suojata asianmukaisesti. Myös ulkomaanpuhelulukon tilaaminen puhelinliittymään estää ulkomaanpuhelut."

I-operaattorin vastauksen mukaan kyse on muun palvelun tarjoajan palvelusta aiheutuneista kustannuksista. I-operaattorin liittymällä asiakas saa yhteyden globaaliin tietoverkkoon, jossa hän itse valitsee haluamansa palvelut. I-operaattori tiedottaa Internetin riskeistä omilla Internet-sivuillaan.

Kyseessä lienee tietokoneohjelma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aikuisviihdepalvelujen käyttäminen anonyyminä. Sen käyttäminen edellyttää ohjelman lataamista omalle tietokoneelle. Sen maksuja koskevassa kohdassa on mainittu, että "yhteyden saatuasi sinulla on Internet-yhteys alkuperäismaan ulkopuolella olevaan kaukopalvelimeen".

I-operaattorin Internet-sivujen turvallisuusoppaassa todetaan otsikon Puhelinnumerohuijaus alla:

"Vakavampi, suoraan rahakukkaroon iskevä huijaus on Internetissä jaettava, melko usein aikuisviihdepalveluihin liittyvä ohjelma, joka muuttaa koneen tietoliikenneasetuksia siten, että kone muodostaa modeemiyhteyden jonnekin aivan muualle kuin minne pitäisi. Yleensä yhteys muodostuu ulkomaille, ja minuuttimaksu saattaa olla jo pelkästä ulkomaanpuhelusta lähemmäs parikymmentä markkaa minuutilta. Lisäksi numero voi olla maksullinen palvelunumero, josta veloitetaan roima minuuttimaksu.

Tällainen ohjelma on yleensä kooltaan hyvin pieni, suoritettava .exe-loppuinen tiedosto, joka täytyy ladata aina ensin Internetistä ja suorittaa siinä koneessa, josta yhteys muodostetaan; itsestään se ei asennu. Yleensä myös yhteydenmuodostusikkunan ulkonäkö muuttuu, ja yhteys voi muodostua tavallista hitaammin. Mikäli ikkuna, jossa kone kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa, on muuttunut tyystin toisennäköiseksi, tai puhelinnumero on vaihtunut johonkin muuhun kuin oman operaattorin soittosarjanumeroon, on syytä epäillä juuri tällaista puhelinnumerohuijausta. Mikäli itse ei tunne koneen tietoliikenneohjelmistoa, paikalle kannattaa kutsua joku osaavampi, tai soittaa oman Internet-operaattorin tekniseen tukipalveluun. Tämä on syytä tehdä pikaisesti, koska pitempiaikainen käyttö voi saada aikaan erittäin suuren puhelinlaskun."

Ratkaisu

K on vaatinut teleoperaattoria ja internetpalvelun tarjoajaa hyvittämään ne ulkomaanpuhelut, jotka on Internet-yhteyden aikana soitettu hänen liittymästään.

Puhelinliittymän haltija on liittymäsopimuksen perusteella vastuussa liittymästään soitetuista puheluista puhelinyhtiölle. Jos liittymän haltijalle on aiheutunut vahinkoa liittymään kohdistuneesta väärinkäytöksestä, yhtiön on kuitenkin näytettävä, että se on järjestänyt palvelunsa sillä tavoin, että verkon väärinkäytökset on estetty niin hyvin kuin se kohtuudella on mahdollista.

K on kertomansa mukaan havainnut ennen palvelun avaamista tietokoneensa ruudulla tekstin, jossa todetaan muun muassa seuraavaa: "valitsemalla tämän ohjelmiston tässä olevan sisällön maksutapana, lataat meidän omistuksessa olevan ohjelmiston tietokoneesi kovalevylle... Yhteyden saatuasi sinulla on Internet-yhteys alkuperäismaan ulkopuolella olevaan kaukopalvelimeen".

I-operaattorin kotisivujen Internet-turvallisuusoppaassa on selkeästi varoitettu muun muassa siitä., että lataamalla koneelle jonkin, usein .exe-loppuisen pienen ohjelman, Internetin käyttäjä saattaa aiheuttaa sen, että kone muodostaa modeemiyhteyden ulkomaille, mistä saattaa koitua kalliit kustannukset. Sivulla on kerrottu, miten yhteyden muodostumisen voi käytännössä huomata ja välttää. Samansisältöiset varoitukset on julkaistu Kolumbuksen markkinoinnissa ja kotisivuilla.

Lautakunnan täysistunto on 14.5.2001 antamassaan päätöksessä katsonut, että paitsi liittymän haltijalla, myös puhelinverkon ylläpitäjällä on mahdollisuus varautua siihen, että yksittäinen liittymä on väärinkäytösten kohteena. Verkon ylläpitäjältä voidaan edellyttää sellaisten palvelujen järjestämistä ja tarjoamista, joiden avulla liittymän käyttämisen suojaaminen on yksinkertaista ja tehokasta.

Jos mahdollinen vahinko ei kuitenkaan aiheudu ensisijaisesti siitä palvelusta, jonka teleoperaattori tarjoaa, vaan esimerkiksi Internet-palvelusta, lautakunta katsoo, etteivät aiheutuneet vahingot voi ilman erityistä syytä kuulua teleoperaattorin vastattavaksi. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa vahingot eivät ole syntyneet erityisesti puhelinverkkopalveluun liittyvästä vaan Internet-palveluun liittyvästä riskistä ja Po: lla on oikeus laskuttaa K:n liittymästä soitetut puhelut liittymisehtojen mukaisesti.

Internetissä on kyse avoimesta kaikille tarjolla olevasta järjestelmästä. Internet-palvelun molemmat osapuolet, sekä kuluttaja että elinkeinonharjoittaja, hyötyvät Internet-liittymästä.

Vaikka myöskään Internet-palvelun tarjoaja ei voi estää kaikkia palvelusta aiheutuvia riskejä, on kysyttävä, onko kohtuullista, että kuluttaja kantaa yksin riskin siitä, että Internet-liittymän välityksin hänelle aiheutuu vahinkoa.

Internet-palvelun tarjoajan ennakoitavissa on, että Internetin käytön yhteydessä voi tapahtua erilaisia väärinkäytöksiä, joita tavallisen kuluttajan asemassa olevan käyttäjän saattaa olla vaikea havaita. Kyse on tunnetusta riskistä, joka palvelun tuottamiseen ja käyttämiseen liittyy. Vahinkoriski väärinkäytöksistä on jatkuvasti kasvanut ja niiden arvo voi olla yksittäiselle kuluttajalle huomattava. Tämän vuoksi Internet-palvelun tarjoajan on pyrittävä minimoimaan vahinkoriski kaikilla kohtuullisilla varokeinoilla, jotka ovat sen käytettävissä. Tässä on otettava erityisesti huomioon teknisen kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja kuluttajien perustellut odotukset. Palvelun tarjoajan pitää antaa riittävät ohjeet varotoimenpiteistä, jotka liittyvät Internetin käyttämiseen puhelinlinjojen avulla tai muutoin. Jos se tämän laiminlyö, palvelun tarjoaja voi olla vastuussa vahingoista tuottamuksensa perusteella. Palvelun tarjoajalta voidaan edellyttää kuluttajien informoimista tiedossa olevista riskeistä ja mahdollisista varotoimenpiteistä myös sähköisesti.

Jos vahinko aiheutuu kuluttajan omasta tuottamuksesta, esimerkiksi selkeiden varoitusten noudattamatta jättämisestä, on arvioitava, jääkö vahinko kokonaan vai osittain hänen itsensä kannettavaksi.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on selvitetty, että puhelu on käynnistynyt Internet-yhteyttä käytettäessä. Asiassa on edelleen selvitetty, että ulkomaanyhteys K:n koneelle on syntynyt K:n puolella olevan tahdonilmaisun seurauksena eli K:n ladattua koneelle ohjelman, joka on aiheuttanut soittonumeron vaihtumisen. Kyse ei ole palvelun tarjoajan tai sen teleoperaattorin virheestä. I-operaattorin samoin kuin Po:n Kolumbuksen Internet-sivuilla on selkeästi varoitettu juuri tällaisesta riskist.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 15.8.2002