Internet-yhteys. Laskutusperusteen sopimuksenmukaisuus.

vakioehdon sitovuus
epäselvä ehto

Diaarinumero: 00/39/1239
Antopäivä: 14.08.2002

Kuluttajalla (jäljempänä K) ja Internet-operaattorilla (I-operaattori) on sopimus puhelinliittymästä. Puhelumaksut on laskuttanut puhelinoperaattori (jäljempänä Po).

Osapuolten erimielisyys asiassa koskee Internet-operaattorin laskutusperustetta, kun se veloittaa Internetin käyttäjältä maksun Internet-yhteysajasta.

Vaatimukset

K vaatii Po:a alentamaan laskuaan 72,26 markalla viivästyskorkoineen, korvaamaan asian selvittämiseen kuluneen ajan (ainakin 20 tuntia) 2 000 markalla sekä muuttamaan laskutusta siten, että se tästä lähtien tapahtuu sopimuksen mukaisesti vain käytetyn yhteysajan perusteella.

I-operaattorin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella K katsoo käyttäjänä sitoutuneensa maksamaan "käytetystä yhteysajasta lähipuhelumaksun suuruisen puhelumaksun". Laskuun on kuitenkin merkitty 144 puhelua, joilla yhteysaikaa ei ole lainkaan käytetty, koska yhteyttä ei ole saatu. I-operaattori ei siten ole toimittanut laskutettua palvelua.

I-operaattorin kanssa tehdyn sopimuksen sanamuodon mukaisesti maksuvelvollisuus perustuu yhteysajan käyttämiseen eli siis ensimmäisen Internet-sivun aukeamisen jälkeiseen aikaan. Muu olisikin kohtuutonta, koska kuluttaja ei voi tietää, milloin palvelu on ruuhkautunut tai muusta syystä saavuttamattomissa. Samalla perusteella laskutetaan muutkin puhelut eli jos puhelun vastaanottaja ei vastaa tai on varattu, ei maksuakaan synny.

Vastaus 1.

I-operaattori kiistää K:n vaatimukset perusteettomina. Teleoperaattorin laskutus teleyhteydestä alkaa siinä vaiheessa, kun yhteys on muodostunut asiakkaan liittymästä palveluntarjoajan soittosarjan järjestelmäliittymään. Yhteys soittosarjan järjestelmäliittymään on edellytys asiakkaan Internet-palvelun käyttämiselle ja kuuluu käytettyyn yhteysaikaan, jonka asiakas palvelusopimuksessa on sitoutunut maksamaan.

2. Po on todennut K:lle seuraavan:

Po perii yhteyden käytöstä ainoastaan paikallisverkkomaksun. Lähipuhelumaksujen laskuttaja on I-operaattori, vaikka puhelut veloitetaan Po:n laskulla. Puhelumaksut perustuvat onnistuneisiin yhteyksiin, jotka on otettu K:n liittymästä ja jotka on veloitettu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta toteaa, että sopimus Internet-liittymästä on tehty I-operaattorin ja K:n välillä. I-operaattori vastaa tässä tapauksessa sopimuksen täyttämisestä K:an nähden.

I-operaattorin palveluiden yleisten toimitusehtojen kuluttaja-asiakkaille kohdassa 8.1, palveluista maksettavat maksut, todetaan: "Asiakas maksaa I-operaattorille palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut I-operaattorin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti".

I-operaattorin Internet-tunnuksen tilaussopimuksessa todetaan: "Käytetystä yhteysajasta veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä paikallisen lähipuhelumaksun tasoinen puhelumaksu, joka muodostuu puhelinliittymän tarjoajan paikallisverkkomaksusta ja I-operaattorin palvelumaksusta".

I-operaattori ja K ovat erimielisiä siitä, voidaanko pelkästä puhelinyhteydestä ilman onnistunutta Internet-yhteyttä laskuttaa eli voidaanko sitä pitää sopimuksessa tarkoitettuna käytettynä yhteysaikana, ja jos voidaan, onko kyseinen sopimusehto kuluttajan kannalta kohtuuton.

Internet-tunnuksen tilaussopimuksessa ei ole määritelty, mitä laskutuksen perusteena olevalla käytetyllä yhteysajalla tarkoitetaan. Käyttäjä ei pysty sopimusasiakirjasta päättelemään, mitä eroa laskutuksen kannalta on tilanteella, jossa yhteyttä Internetiin ei saada verrattuna siihen tilanteeseen, että tavalliseen puheluun ei vastata. Asia ei selviä myöskään I-operaattorin palveluiden yleisistä toimitusehdoista kuluttaja-asiakkaille. Tältä osin laskutusta koskevat sopimusehdot ovat epäselvät.

Lautakunta katsoo, että K on voinut sopimuksen perusteella perustellusti olettaa joutuvansa maksamaan vain toimivan Internet-yhteyden aikana käyttämästään puheluajasta. Tämän vuoksi hän ei ole osannut kiinnittää huomiota yhteydenottoyritysten epäonnistumisesta hänelle aiheutuneeseen taloudelliseen vahinkoon. K on huomannut asian vasta pyydettyään puhelinlaskustaan puheluerittelyn.

Jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, on ehtoa kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan tulkittava kuluttajan hyväksi.

Tässä tapauksessa kysymys on I-operaattorin etukäteen laatimasta sopimusehdosta, jonka sisältöön K ei ole voinut vaikuttaa.

Lautakunta katsoo, että I-operaattorin laatiman sopimuksen epäselvää sopimusehtoa on tulkittava K:n hyväksi. Koska ehdosta ei ilmene, mitä käytetyllä yhteysajalla tarkoitetaan, K on voinut perustellusti käsittää, että laskutusperusteena on aika, jolloin hänellä on tosiasiassa ollut yhteys myös Internetiin. Näin ollen K ei ole ollut velvollinen maksamaan I-operaattorille muusta kuin onnistuneen Internet-yhteyden aikana käyttämästään puheluajasta. I-operaattori on velvollinen palauttamaan K:lle epäonnistuneista yhteydenottoyrityksistä veloittamansa maksut.

Puhelujen hinnan palauttamisen lisäksi K on vaatinut I-operaattorilta 2 000 markan korvausta asian selvittämiseen kuluneesta ajasta. Lautakunta katsoo kuitenkin jääneen selvittämättä, että K:lle olisi aiheutunut asian selvittämisestä korvattavaa ansionmenetystä. Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 b §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että I-operaattori palauttaa K:lle tältä epäonnistuneista yhteydenottoyrityksistä laskutetun määrän laillisine viivästyskorkoineen.

 
Julkaistu 14.8.2002