Valolistojen asennus. Tilaajan oikeus korvaukseen vahingoittuneesta omaisuudestaan.

vahinko
vahinkoilmoitus

Diaarinumero: 00/37/1863
Antopäivä: 14.08.2002

Kuluttaja (K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (Eh) ostamiensa valolistojen jiirien sahauksen elokuussa 2000. Työn hinnaksi sovittiin 120 markkaa, mitä ei ole maksettu.

Asentaja sahasi kaksi listaa virheellisesti. Niistä tuli käyttökelvottomat.

Listat oli hankittu Ikeasta ja K sopi Eh:n kanssa, että Ikeasta tilataan uudet listat Eh:n kustannuksella. Koska hän löysi seuraavana päivänä toisesta liikkeestä listat, hän osti ja asennutti ne paikoilleen.

Hän vaati Eh:lta korvausta 600 markkaa, mistä yhtiö kieltäytyi.

Vaatimukset

K vaatii, että Eh korvaa valolistojen hankintakustannukset eli kaksi valolistaa, 200 markkaa kappaleelta ja kotiinkuljetuksen hinnan 140 markkaa. Asiasta on aiheutunut myös matka- ja puhelinkuluja.

Vastaus

Listojen sahauksen epäonnistuttua työntekijä lupasi hankkia tilalle uudet. Niiden toimitusaika olisi ollut kaksi viikkoa. Tämän jälkeen K kuitenkin hankki ja asennutti uudet listat vaatien tästä vahingonkorvausta. Eh katsoo hänen menetelleen virheellisesti, koska Eh:lle ei tarjottu mahdollisuutta korjata virhettä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luku koskee sen 1 §:n mukaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja tekee kuluttajalle, ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus tai irtaimen esineen valmistaminen.

Luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että palveluksessa oli virhe, koska liikkeen asentaja sahasi K:n valolistat väärin.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja oikaisee virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuu hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen oikaisua tai suorituksen uusimista, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Ellei virhettä oikaista tilaajalla on luvun 20 §:n mukaan oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun, jos muu seuraamus ei ole hänen kannaltaan kohtuullinen.

Luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää lähtökohtaisesti virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon.

Lautakunta katsoo, että toimeksisaajan oikeus oikaista virhe käsittää pääsääntöisesti myös sen, että hän voi hankkia vahingoittamansa työsuorituksen kohde-esineen tilalle samanlaisen silloin, kun se on mahdollista edellä mainituin, virheen oikaisua koskevin edellytyksin. Osapuolet ovatkin sopineet tällaisesta menettelystä. Tilaaja on kuitenkin ilmoittamatta toimeksisaajalle hankkinut itse vastoin sopimusta uudet valolistat eikä hän ole hyväksynyt enää virheen oikaisua.

Vaikka tilaaja ei ole antanut toimeksisaajalle tilaisuutta oikaista virhe, hän ei kuitenkaan ole kokonaan menettänyt oikeutta korvaukseen.

Lain esitöissä viitataan 8 luvun 18 §:n kohdalla (HE 360/92, s. 94) lain 5 luvun vastaavaan säännökseen ja sen perusteluihin (s. 64). Toimeksisaaja voi välttyä hinnanalennuksen maksamiselta tai sopimuksen purkamiselta, jotka seuraamukset tilaajalla muuten ehkä olisivat käytettävissä, oikaisemalla virheen asianmukaisesti. Jos tilaaja aiheettomasti kieltäytyy antamasta tilaisuutta virheen oikaisuun, hän voi menettää - paitsi oikeutensa kaupan purkamiseen ja hinnanalennukseen - myös oikeuden saada täysimääräistä korvausta virheen korjauttamisesta aiheutuneista kustannuksista, koska hänen voidaan tällöin katsoa laiminlyöneen velvollisuutensa rajoittaa virheestä aiheutuvaa vahinkoa.

Lain ja sen esitöiden perusteella myös oikaisumahdollisuuden antamatta jättämisessä voi olla kyse vahingon minimoimisvelvollisuuden laiminlyönnistä, ei sen sijaan seikasta, jonka perusteella kuluttaja menettäisi kokonaan oikeutensa vedota virheeseen. Näin ollen myös oikaisumahdollisuuden antamatta jättäessään kuluttaja voi saada virheen perusteella vahingonkorvausta, mutta kuitenkin vähennettynä sillä määrällä, jonka toimeksisaaja olisi säästänyt saadessaan oikaisumahdollisuuden.

Toimeksisaaja ei siten vapaudu kokonaan vastaamaan virheestään sen vuoksi, että tilaaja ei antanut sille mahdollisuutta virheen oikaisuun. Lautakunta pitää kohtuullisena, että tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvauksena niiden kulujen määrä, jotka toimeksisaajalle olisi aiheutunut oikaisusta. Muilta osin tilaajan mahdollinen vahinko on aiheutunut hänen laiminlyönnistään minimoida se. Lautakunta katsoo, että Osuuskunta toimeksisaajan on korvattava tilaajalle pilalle menneiden valolistojen hinta, joka tilaajan on osoitettava tosittein.

Valituksessaan tilaaja viittaa myös korvaukseen matka- ja puhelinkuluista. Näiden vaatimusten markkamäärää ei kuitenkaan ole ilmoitettu, mistä syystä lautakunta ei katso voivansa suosittaa niistä hyvitystä.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että toimeksisaaja korvaa tilaajalle hänen hankkimiensa, työsuorituksessa pilalle menneiden valolistojen hankintahinnan tositteiden mukaan.

 
Julkaistu 14.8.2002