Lomamökin vuokraus. Peruutusehdot. Lautakunnan toimivalta.

toimivalta
kuluttaja

Diaarinumero: 01/35/883
Antopäivä: 27.02.2002

Kuluttaja (K) sopi kesäkuussa 2000 lomamökin vuokrauksesta. Vuokrausaika oli 28.10.-11.11.2000. Hinnaksi sovittiin 5 600 markkaa (2 800 markkaa viikolta).

K peruutti varauksen kertomansa mukaan suullisesti 5.10. ja kirjallisesti 6.10.2000.

Valitus koskee sitä, että kiinteistö on palauttanut K:lle 2000 markan varausmaksusta 300 markkaa. K katsoo, että maksusta pitää palauttaa vielä 1 620 markkaa.

K oli vuokrannut mökin, koska hänen oli tarkoitus pitää siellä valmennusleiriä

Vaatimukset

K vaatii, että kiinteistö palauttaa varausmaksusta vielä 1 620 markkaa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Jos asiakas peruuttaa varauksen 21 päivää ennen oleskelun alkua, maksetaan K:n saamien sopimusehtojen peruutusmääräysten mukaan ennakkomaksu takaisin vähennettynä 80 markan toimitus- ja peruutuskuluilla, ja myöhemmin kuin 21 päivää ennen oleskelun alkua, pidätetään ennakko- ja loppusuoritusmaksu kokonaisuudessaan.

K noudatti peruutusehtoja, joten ennakkomaksusta on palautettava ehtojen mukainen summa. K ei ole nähnyt kiinteistön Lautakunnalle toimittamia, erisisältöisiä peruutusehtoja, jotka on liitetty mökin hoito-ohjeiden kolmanneksi sivuksi. K sai hoito-ohjeista kaksi ensimmäistä sivua, joissa ei mainita K:n saamista peruutusehdoista poikkeavia ehtoja.

K valmensi harrastuksenaan ampumahiihdon maajoukkuetta. Leirien kulut hän maksoi omista varoistaan ja urheilijat maksoivat osuutensa hänelle. Valmennuspalkkiota hän sai leiriä kohden 2000 markkaa. Joukkueen urheilijat ovat kaikki amatöörejä.

Vastaus

Kiinteistö katsoo, ettei kysymyksessä ole kuluttajan tekemä sopimus, koska mökki vuokrattiin ampumahiihtoseuralle.

K:lle toimitettujen mökin hoito- ja käyttöohjeiden kolmannella sivulla on hinnasto ja peruutusehdot, joiden mukaan ennakkomaksuna peritään 30% majan hinnasta. Majoituksen peruuntuessa ennakkomaksua ei palauteta. Jos majoituksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Loppumaksu palautetaan takaisin, jos asiakas tai hänen kanssaan matkustava äkillisesti sairastuu tai joutuu onnettomuuteen. Samoin jos maja saadaan myydyksi edelleen, maksetaan loppumaksu takaisin. Ennakkomaksua ei palauteta.

K:lta veloitettu summa on ehtojen mukainen. Hänelle on palautettu 300 markkaa.

K:n toimittamat sopimusehdot koskevat yritystä, joka on vuokrannut majaa asiakkaille. Tämä varaus on tehty kiinteistölle.

Mökkiä ei saatu myydyksi edelleen. On kohtuutonta, että sitä pidetään varattuna kuukausia, ja sitten peruutetaan varaus ilman syytä.

Ratkaisun perustelut

Kiinteistö katsoo, että lautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa, koska sopimus on tehty ampumahiihtoseuran nimissä.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaan Lautakunnan tehtävänä on muun muassa antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta toteaa, että asiakirjaselvityksen mukaan sopimus on tehty K:n ja kiinteistön välillä. Asiassa on ensin ratkaistava, onko asiakas kuluttajan asemassa.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:n mukaan kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Tämän mukaan vain luonnollinen henkilö voi olla kuluttaja. Lisäksi edellytetään, että hyödykettä ei hankita elinkeinontoimintaa varten. Hallituksen esityksessä kuluttajasuojalain muuttamiseksi todetaan (HE 360/92, s. 46), että joissakin tapauksissa hyödyke voidaan katsoa kuluttajan hankkimaksi huolimatta siitä, että sopimus on tehty oikeushenkilön nimissä. Jos esimerkiksi yhdistys tekee jäsentensä yhteistä matkaa koskevan sopimuksen, mutta kukin matkalle osallistuja suorittaa oman matkansa kustannukset yhdistyksen välityksellä, ei ole perusteltua antaa ratkaisevaa merkitystä sille, että sopimus on muodollisesti tehty yhdistyksen nimissä, koska se tosiasiallisesti toimii vain jäsentensä välikätenä.

Tässä tapauksessa sopimus on tehty luonnollisen henkilön nimissä. Tarkoituksena oli, että mökkiin majoittuisi urheiluseuran jäseniä ja että he valmentautuisivat ampumahiihdossa majoituksen aikana. Asiassa ei ole selvitetty, että K tai hänen valmennettavansa harjoittaisivat elinkeinotoimintana ampumahiihtoa tai sen valmennusta.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että K on tässä asiassa kuluttajansuojalaissa tarkoitetun kuluttajan asemassa, ja lautakunta on toimivaltainen käsittelemään asian.

K:lla olleiden sopimusehtojen mukaan varausmaksu vähennettynä 80 markan kuluilla palautetaan varaajalle, jos asiakas peruuttaa varauksen 21 päivää ennen oleskelun alkua. Kiinteistön mukaan kysymyksessä ovat ehdot, joita majaa aiemmin markkinoinut X yritys on käyttänyt ja kiinteistöllä on eri ehdot, jotka sen mukaan on toimitettu K:lle.

K:lla on ollut käytössään ehdot, joita mökin vuokrauksessa on käytetty. Kiinteistö ei ole esittänyt näyttöä sen väitteensä tueksi, että K olisi saanut ehdot, joihin yhtiö nyt vetoaa perusteenaan sille, että varausmaksusta palautetaan 300 markkaa. Yhtiö ei myöskään ole osoittanut, että K:lle olisi muutoin kerrottu ehdoista.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että ehdot, joihin K vetoaa ovat tulleet sopimuksen osaksi. Kiinteistön on näin ollen palautettava K:lle ehtojen mukaisesti vielä 1 620 markkaa viivästyskorkoineen,

Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa korkolain 6 §:n mukaan 9.2.2001 eli kuukauden kuluttua korkovaatimuksen sisältävän vaatimuksen esittämisestä. Viivästyskoron vuotuinen suuruus on vuonna 2001 ja 2002 11 prosenttia.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että kiinteistö palauttaa K:lle 272,46 euroa (1 620 markkaa) 11 prosentin viivästyskorkoineen 9.2.2001 alkaen maksupäivään.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.2.2002