Lentomatkat. Sairastuminen. Lentojen peruuttaminen.

kohtuuttomuus
sovittelu

Diaarinumero: 01/35/1906
Antopäivä: 04.04.2002

Matkustaja tilasi matkatoimistolta lentomatkat (6 kpl) Helsinki-Malaga-Helsinki (meno 13.7.2001 ja paluu 20.7.2001). Liput maksoivat 1 900 markkaa kappaleelta. Matkustaja sairastui 10.7.2001 eikä hän voinut käyttää lippujaan. Hän vaati matkatoimistoa palauttamaan lentolipun hinnan, mistä yhtiö kieltäytyi, koska liput olivat erikoishintaiset eikä niiden ehtojen mukaan hintaa palauteta.

Vaatimukset

Matkustaja vaatii, että matkatoimisto palauttaa lentolippujen hinnan vähennettynä toimistokuluillaan. Hänen ystäväkään ei voinut käyttää lippuja. Matkatoimisto myi paikan jollekulle toiselle.

Vastaus

Matkatoimisto pitää valitusta aiheettomana.

Matkatoimisto noudattaa pelkkiä lentoja koskevia ehtoja, jotka toimitetaan asiakkaille aina laskun yhteydessä. Peruutusehdoista kerrotaan myös matkaa varattaessa. Pelkkien lentojen kohdalla sovelletaan eri ehtoja kuin muuten, koska aikaisemmin valmismatkaehtoja sovellettaessa matkatoimistolle aiheutui viikoittain tappiota viime hetken lääkärintodistuksella tehtävistä pelkkien lentojen peruutuksista.

Lentoja koskevien matkaehtojen mukaan myöhemmin kuin 28 vrk ennen lentoa tehtävistä peruutuksista menee täysi hinta. Samoin kerrotaan, että lipun luovuttaminen toiselle henkilölle on laitonta mutta viisi vuorokautta ennen matkaa voidaan tehdä nimenmuutos toimistokuluja vastaan. Lentoyhtiön velvollisuus on tarkastaa kaikkien lennoille tulijoiden henkilöllisyys. On luonnollista että vapaaksi jäänyt paikka myydään edelleen. Matkavakuutuksen ostamista suositellaan jo matkanvarauksen yhteydessä.

Ratkaisu

Lautakunta toteaa, että matkatoimiston soveltamat yleiset sopimusehdot ja käytäntö eivät poikkea lentomatkustusliikenteessä yleisesti ja vakiintuneesti noudatetusta. Sekä kansallisessa että kansainvälisessä lentotoiminnassa on tavanomaista, että peruutetun matkan myyjällä on joissakin tilanteissa mahdollisuus myydä vapautunut paikka toistamiseen ilman, että siitä hyvitettäisiin matkan alun perin ostanutta kuluttajaa.

Lautakunta toteaa edelleen, että Euroopan yhteisön piirissä on lentomatkustajien oikeusturvaan alettu nyttemmin kiinnittää erityistä huomiota. Tämä ilmenee erityisesti komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle 21.6.2000 (Lentomatkustajien suoja Euroopan Unionissa).

Kuljetusoikeudessa on historiallisista syistä kuljettajalla monilta osin parempi asema kuin sopimussuhteissa yleensä, esim. vastuunrajoitusten vuoksi. Monet sopimusjärjestelyt eivät vastaa sopimusoikeudessa yleensä noudatettavia periaatteita.

Yleisessä sopimusoikeudessa vallitsee niin sanottu lojaliteettiperiaate. Sopimuksen osapuolen on otettava sopimussuhteessa huomioon myös toisen osapuolen etu. Kuluttajaoikeudessa lojaalisuusvelvollisuus on erityisen korostunut. Lojaalisuusvelvollisuutta ilmentää muun muassa sääntö, jonka mukaan sopimuskumppanin on pyrittävä minimoimaan sopimuksesta tai sen rikkomisesta toiselle aiheutuva vahinko. Kuljetussopimuksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että matkan myyneellä voi olla joissakin tilanteissa velvollisuus yrittää myydä peruutettu matka uudelleen matkan peruuttaneen sopijakumppanin lukuun. Vähintään se tarkoittaa sitä, että matkan myynyt ei voi perusteetta estää tai vaikeuttaa sitä, että matkan peruuttanut itse myy peruuttamansa matkan jollekin toiselle.

Nyt käsillä olevassa tilanteessa matkan ostaneella ei sopimusehtojen mukaan ole mahdollisuutta myydä lippua uudelleen ja näin rajoittaa vahinkoaan. Toisaalta myöskään matkan myyneelle ei ole asetettu tällaista velvollisuutta. Sen sijaan matkan myyneellä on mahdollisuus myydä omaan lukuunsa peruutettu matka uudelleen ilman tilittämisvelvollisuutta matkan peruuttaneelle. Lautakunta toteaa, että tällainen järjestely, vaikka se onkin lentoliikenteessä vakiintunut, on vastoin sopimusoikeuden ja samalla kuluttajaoikeuden yleisiä periaatteita. Se on myös ristiriidassa Euroopan yhteisössä matkustajien oikeusturvan parantamiseksi tapahtuneen kehityksen ja pyrkimysten kanssa.

Osapuolten mukaan matkatoimisto myi matkustajan paikan edelleen. Lipun ehtojen mukaisesti matkustajalle ei ole palautettu lipun hinnasta mitään.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sopimusehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet, olosuhteiden muuttuminen ja muut seikat.

Lautakunta katsoo, että ehto, jonka mukaan lentolippua ei voi siirtää lainkaan tai sen hinnasta ei palauteta mitään, vaikka matkustaja ei sairauden vuoksi voi matkustaa, voi johtaa yksittäisen kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen. Näin on erityisesti silloin, kun matkan myynyt on voinut myydä paikan uudelleen toiselle matkustajalle. Tässä tapauksessa matkustajalla ei ole sopimusehtojen mukaan ollut oikeutta itse myydä lippua jollekulle toiselle. Sen sijaan matkatoimisto on myynyt peruutetun matkan uudelleen ja pitänyt tästä saadun vastikkeen. Lautakunta pitää tällaisen menettelyn mahdollistavia sopimusehtoja kohtuuttomina ja sovittelee niitä siten, että matkatoimiston on hyvitettävä matkustajaa uudelleen myynnistä saamallaan vastikkeella vähennettynä toimistolle uudelleen myynnistä aiheutuneilla kuluilla.

Lentoyhtiön tai matkatoimiston on tämän vuoksi palautettava kuluttajalle lipun myynnistä saamansa vastike vähennettynä kuluillaan. Tässä tapauksessa ei ole selvitystä siitä, millä hinnalla matkustajan paikka on myyty eteenpäin eikä siitä, mitä kuluja matkatoimistolle on asiassa aiheutunut. Lautakunta arvioi palautettavan hinnan määräksi puolet lentolipun hinnasta eli 950 markkaa vastaavat 159,78 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että matkatoimisto palauttaa matkustajalle lipun hinnasta 159,78 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.4.2002