Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Kiinteistönvälittäjäliiton palkkiolautakunnan lausunnosta annetut tiedot. Lausunnon maksullisuus.

Kiinteistönvälittäjäliiton palkkiolautakunnan lausunnosta annetut tiedot. Lausunnon maksullisuus.

toimivalta
elinkeinonharjoittaja

Diaarinumero: 99/81/2006
Antopäivä: 16.03.2001

K oli tyytymätön kiinteistönvälittäjän laskutukseen ja hänen asiamiehensä tiedusteli E:lta onko E:lla kuluttajavalituslautakuntaan verrattavaa elintä, joka antaisi lausuntoja.

K antoi kiinteistönvälittäjän ja hänen välisensä palkkioriidan E:n lautakunnan käsiteltäväksi. Lausunto toimitettiin postiennakolla ja sen hinta oli 2 500 markkaa. Postiennakon saajana oli XX.

K pyytää selvittämään, onko E toiminut lakien mukaisesti jättäessään ilmoittamatta palvelunsa hintaa etukäteen tai yleensäkin sen maksullisuutta.

K:n asiamies oli yhteydessä E:aan laskutusasiaa selvittäessään. Tuolloin E:n lakimies ilmoitti palkkiolautakunnan olemassaolosta. Hän antoi ymmärtää menettelyn olevan nopea ja verrattavissa kuluttajavalituslautakunnan menettelyyn. Lausunnon maksullisuudesta ei kerrottu. Kun asian intressi oli korkeintaan 1 000 markkaa, ei olisi ollut mitään järkeä pyytää 2 500 markkaa maksavaa lausuntoa.

Vastaus

E kiistää vaatimukset ja ilmoittaa, ettei E:lla ole erillistä palkkiolautakuntaa, vaan laki- ja lausuntovaliokunta, joka antaa pyynnöstä lausuntoja kiinteistönvälittäjän toiminnasta tai hyvästä kiinteistönvälitystavasta. Päätökset ovat maksullisia. Hinnaston mukaiset hinnat ovat:

- hakijana yksityinen kuluttaja tai liiton jäsen 300,- mk

- hakijana muu kuin kuluttaja, esim. asianajaja, minimimaksu 1000,- mk, johon lisätään työmäärän mukaan 200 mk/tunti.

Laki- ja lausuntovaliokunnan ratkaisuilla on E:n sisällä sama painoarvo kuin kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuilla, ja niitä voidaan myös käyttää asiantuntijalausuntoina oikeudessa. Mikäli lakimies on kertonut, että valiokunnan ratkaisuja voidaan verrata kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuihin, on syynä ollut juuri valiokunnan samantasoinen asiantuntevuus sekä nopeampi käsittelyaika.

E:n lakimies ei muista enää kaikkia valittajan asiamiehen kanssa käymänsä keskustelun yksityiskohtia, mutta hänen vakiintuneena tapanaan on kertoa, että laki- ja lausuntovaliokunnan palvelu on maksullista. Samassa yhteydessä hän ilmoittaa hinnaston mukaiset hinnat sekä ohjeet lausunnon pyytämiseksi.

Kyseisessä tapauksessa pyydettiin vastine kiinteistönvälittäjältä ja asianajaja NN:ltä sekä perehdyttiin asiakirjoihin, joita oli yhteensä noin 50 sivua. Asiaa ratkaisemassa oli kahdeksan jäsentä ja lausunnon pituus on neljä sivua. Laskutettu määrä on työmäärään nähden kohtuullinen.

Asianajaja NN on ammatinharjoittaja eikä siten voi omasta puolestaan vedota kuluttajien suojaksi säädettyyn kuluttajansuojalakiin.

Postiennakko on erehdyksessä veloitettu EX:lle, joka on E:n omistama.

E on sittemmin toimittanut lautakunnalle 1.1.2000 voimaan tulleen laki- ja lausuntovaliokunnan hinnaston. E ilmoittaa hinnaston muutoksella halunneensa varmistaa, että tulevaisuudessa lausuntohinnoista ei synny epäselvyyttä. Tämän hinnaston mukaan:

Lausuntopyyntö, jonka hakijana on kuluttaja tai E:n jäsentoimisto (tai edellä mainittujen puolesta heidän asiamiehensä) maksaa 500,00 mk, lausuntopyyntö, jonka hakijana on lääninhallitus tai muu viranomainen on maksuton ja lausuntopyyntö, jonka hakijana on elinkeinonharjoittaja tms. maksaa 1 500,00 mk, kun asia on tavanomainen ja 3 000,00 mk, kun asia on laaja, useita selvityksiä vaativa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on muun muassa antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain luvun 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

Kuluttajansuojalain luvun 5 §:n perusteluista hallituksen esityksessä (360/92) ilmenee, että elinkeinon harjoittamisella tarkoitetaan toimintoja, joita harjoitetaan kaupallisten periaatteiden pohjalta.

Tässä tapauksessa kysymyksessä on kiinteistönvälitystä elinkeinonaan harjoittavien yhdistys, joka antaa muun muassa lausuntoja kiinteistönvälittäjän toiminnasta tai hyvästä kiinteistönvälitystavasta. Lausuntojen antamisen tarkoitus ei kuitenkaan ole tulon tai taloudellisen hyödyn hankkiminen vaan jäsenten edun ja ammattitaidon sekä heidän asiakkaidensa oikeusturvan edistäminen antamalla arvioita siitä, miten kiinteistönvälittäjän ammattia on hoidettava. E ei ole tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja eikä lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään valitusta.

Edellä olevan vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei anna ratkaisusuositustaan asiassa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

E antaa maksullisia lausuntoja kiinteistönvälittäjien toiminnasta. Lautakunta katsoo, että E harjoittaa toimintaa tulon ja taloudellisen hyödyn hankkimistarkoituksessa, minkä vuoksi E on kuluttajansuojalaissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan asemassa, ja kuluttajavalituslautakunnalla on toimivalta käsitellä valitus.

E on katsonut, ettei asianajaja NN nauti kuluttajalainsäädännön kuluttajille tarkoittamaa suojaa, koska hän on elinkeinonharjoittaja.

Tässä asiassa NN on toiminut kuluttajan asiamiehenä eikä omaa asianajotoimintaansa koskevassa asiassa.

K on katsonut, ettei hän ole velvollinen maksamaan lausunnosta veloitettua hintaa, koska lausunnon maksullisuudesta ei ollut kerrottu. E:n mukaan sen lakimiehellä on tapana kertoa menettelystä ja siitä perittävistä maksuista. Lausunnosta on E:lta tiedustellut K:n asianajaja. Katsomme, että asianajajan ammattitaitoon kuuluu, että hänen hankkiessaan asiakkaalle ulkopuolisilta tahoilta lausuntoja ja selvityksiä, hän ymmärtää myös kysyä siitä, veloitetaanko niistä. Tässä tapauksessa sill, että K:n asiamies kertoo, ettei saanut tietoa lausunnon maksullisuudesta ei kuitenkaan ole merkitystä seuraavassa selostetusta syystä.

Kuluttajansuojalain 8 luvusta ilmenevän sekä sopimusoikeudessa yleensä vallitsevan periatteen mukaan palvelun tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen käypä hinta ja muut olosuhteet.

Koska E ei ole osoittanut, että lausunnon hinnasta olisi sovittu K:n kanssa, katsomme, että K:n on maksettava lausunnosta edellä olevan periaatteen mukaisesti kohtuullinen hinta. Koska K on pyytänyt lausuntoa kuluttajan asemassa, katsomme, että kohtuullinen hinta lausunnosta on hinnaston mukaiset 300 markkaa. Näin ollen E:n on luovuttava perimästä K:lta tai, jos K on maksanut lausunnosta vaaditut 2 500 markkaa, palautettava K:lle 2 200 markkaa.

 
Julkaistu 16.3.2001