Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Puhelinlaskutus. Erillislaskutettavat ulkomaanpuhelut.

Puhelinlaskutus. Erillislaskutettavat ulkomaanpuhelut.

sopimuksen syntyminen
puhelinlasku
riski

Diaarinumero: 99/39/2482
Antopäivä: 11.12.2000

K valittaa siitä, että E on 27.5.1999 lähettänyt hänelle yhteensä 6 525 markan, sittemmin perintäkuluineen 7 239,53 markan laskun ulkomaanpuheluista, jotka on soitettu hänen liittymästään ilman lupaa ja hänen siitä tietämättään. Puheluita on soitettu 295,30 markalla elokuussa 1998 ja 6 229,70 markalla ajalla 1.12.1998-28.2.1999. K katsoo, ettei E:lla ole sopimukseen perustuvaa oikeutta laskuttaa häntä näistä puheluista. K katsoo sitoutuneensa maksamaan ainoastaan ne puhelut, jotka XX laskuttaa häneltä liittymäsopimukseen perustuen.

K vaatii E:aa lopettamaan avoinna olevien laskujen perimisen ja palauttamaan jo maksetut erät sekä korvaamaan niiden perinnästä aiheutuneet perintäkulut. Laskut laitettiin perintään, vaikka K:n mielestä niiden oikeellisuus oli epäselvää. K vaatii myös 100 markkaa korvauksena asian selvittämisestä aiheutuneista puhelinkuluista.

K kertoo kuulleensa E:sta ensimmäisen kerran 27.5.1999 jolloin hän sai yritykseltä kaksi laskua, yhteensä 6 525 markkaa. Soittaessaan E:lle K kuuli, että hänen liittymästään oli soitettu ulkomaanpuheluita E:n suuntanumeroa käyttäen. K:lle luvattiin lähettää puheluista erittely ja siirtää laskujen eräpäivää myöhemmäksi. Laskuissa eräpäivä oli 2.6.1999.

Laskutettavia puheluita oli kertynyt elokuusta 1998 lähtien. Kyseisiä puheluita ei laskutettu puhelinlaskun yhteydessä, joten K ei saanut niistä tietoa ennen E:n laskun vastaanottamista. Laskun lähettämisen hitautta E selitti sillä, että K:n numerot olivat salaisia. K kertoo, ettei häneen kuitenkaan ole otettu yhteyttä ennen laskujen lähettämistä.

Suurin osa puheluista oli soitettu Gambiaan, joka on K:n entisen miehen kotimaa. K kertoo miehen mahdollisesti soittaneen puhelut tämän ollessa hänen asunnossaan hoitamassa heidän yhteistä lastaan.

K katsoo, ettei hän ole velvollinen maksamaan puheluita, koska hänellä ei ole sopimussuhdetta E:n kanssa ja koska hän ei ole antanut lupaa kyseisten puheluiden soittamiseen. K:n mielestä häntä ei voida laskuttaa vain sillä perusteella, että hän on liittymän haltija vaan ensin on varmistettava, että hän on ryhtynyt sopimussuhteeseen palvelun tarjoajan kanssa. K viittaa vaatimustensa tueksi markkinatuomioistuimen NN:lle antamaan markkinointikiellon sisältävään tuomioon.

Vastaus

K:n liittymistä on soitettu E:n laskuttamat ulkomaanpuhelut. Kun asiakas käyttää ulkomaan suuntanumeroa 99500, hänen ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta E:n kanssa, vaan valittu numero rekisteröi soittajan E:n asiakkaaksi. Laskutustiedot selvitetään asiakkaan käyttämän puhelinnumeron avulla. Laskutusjakso on yksi kuukausi, mutta jos asiakas kieltäytyy antamasta laskutustietoja tai numero on salainen, kestää laskutusosoitteen selvittäminen jonkin aikaa.

Asiakas on saanut XX:n matkapuhelinliittymän laskussa tiedon soitetuista ulkomaanpuheluista. "Puhelut ulkomaille"otsikon alle on selkeästi kirjattu operaattorin tunnus sekä soittojen kappalemäärä ja aika. Asiakas on siis ollut tietoinen soitetuista ulkomaanpuheluista, vaikka varsinainen lasku niistä tulikin viipeellä.

Selvitys

Lautakunnan XX:ltä saaman tiedon mukaan 99500-ulkomaansuuntaan soitetut puhelut näkyvät XX:n matkapuhelinhelinlaskussa siten, että puheluiden lukumäärä ja kesto ilmoitetaan laskussa. Ulkomaanpuheluesto estää myös soitot kyseisellä ulkomaansuuntanumerolla.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut E:aa hyvittämään sen hänelle lähettämät ulkomaanpuhelulaskut. K ei mielestään ole sopinut yhtiön kanssa sen oikeudesta laskuttaa hänen liittymästään soitettavista ulkomaanpuheluista, vaan katsoo liittymäsopimuksessa sitoutuneensa ainoastaan XX:n puhelinlaskujen maksamiseen. Hän kertoo, ettei ole antanut suostumustaan kyseisten puheluiden soittamiseen eikä ole ollut puheluista tietoinen ennen 27.5.1999 saamiaan laskuja. K viittaa valituksessaan markkinatuomioistuimen NN:n tarjoamia erillislaskutettavia puhelinpalveluita koskevaan päätökseen.

E katsoo liittymän haltijaa sitovan sopimuksen syntyvän, kun liittymää käyttävä valitsee palvelun tarjoajan suuntanumeron.

XX:ltä saadun selvityksen mukaan suuntanumeroon 99500 soitetut puhelut näkyvät matkapuhelinlaskun erittelyosassa "ulkomaanpuhelut"-otsikon alla. Laskuun on myös merkitty puheluiden kappalemäärä ja kesto. Puheluiden hintaa ei laskuun ole merkitty. XX:n selvityksen mukaan ulkomaanpuheluesto estää myös soitot 99500-alkaviin numeroihin. E:n palvelut poikkeavat tältä osin valituksessa viitatun NN:n palveluista, joita ei eritellä puhelinlaskussa ja joihin soittamista ei voi puheluestoin estä.

Mahdollisen sopimuksen syntymisen kannalta ei edellä sanotulla erolla NN:n palveluihin ole merkitystä. Sen, joka väittää sopimuksen syntyneen, on näytettävä väitteensä toteen. K on XX:n kanssa tekemässään liittymäsopimuksessa sitoutunut maksamaan XX:lle liittymästään soitetut puhelut. Tässä tapauksessa puheluja ei laskuta XX vaan E. E ei ole esittänyt selvitystä siitä, että K olisi sopinut yhtiön kanssa vastaavansa liittymästään 99500-alkaviin numeroihin soitetuista puheluista. Liittymän käyttäjä ei voi sen haltijaa sitovasti sopia puhelinpalvelusta ilman liittymän haltijan suostumusta. Sillä, että puhelut ja niiden kesto on mainittu XX:n lähettämässä laskussa, ei ole merkitystä harkittaessa, onko K:n ja E:n välille syntynyt sopimusta. E kantaa riskin siitä, että sen tunnuksella voidaan soittaa puheluja siten, ettei yhtiö välttämättä saa tietää, kuka vastaa puheluista.

Koska E ei ole näyttänyt, että sen ja K:n välillä olisi ollut sopimus puhelinpalveluista, yhtiöllä ei ole perustetta laskuttaa K:ta puheluista. Sopimus on syntynyt E:n ja sen henkilön välille, joka on soittanut puhelut ja E:lla on tällä perusteella oikeus velkoa puheluista niiden soittajaa. Yhtiön on sen vuoksi palautettava K:lle tämän maksamat puhelumaksut, luovuttava enemmälti perimästä maksuja näistä puheluista ja korvattava K:n maksamat perimiskulut. Koska yhtiö on perusteettomasti laskuttanut K:aa puheluista ja tälle on asian selvittämisestä aiheutunut puhelinkuluja, yhtiön on korvattava nämä kulut K:lle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E palauttaa K:lle tämän maksamat puhelumaksut ja luopuu perimästä maksamatta olevia maksuja sekä korvaa K:lle tämän maksamat perimiskulut ja asian selvittämisestä aiheutuneista puhelinkuluista kohtuulliseksi harkitut 50 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2000