Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Autovakuutus. Hirvivahinko. Näyttö vahingosta.

Autovakuutus. Hirvivahinko. Näyttö vahingosta.

vakioehdon sitovuus
vahingon rajoittaminen
kohtuuttomuus
huolellisuusvelvollisuus
ennakoitavuus

Diaarinumero: 99/38/3104
Antopäivä: 26.02.2001

K:n poika osui kertomansa mukaan autolla hirveen 12.8.1999 kello 1.55. Yhtiön mielestä vakuutusehtojen edellyttämää yhteentörmäystä hirven kanssa ei tapahtunut eikä se korvannut autolle tullutta vahinkoa.

K vaatii korvausta osakaskovakuutuksesta.

K:n poika kertoo havainneensa hirven tien vasemmalla puolella. Hän käänsi autoa oikealle yrittäen väistää tielle tulevaa hirveä. K:n poika onnistui kertomansa mukaan väistämään siten, että hirvi ei osunut auton etuosaan vaan kuljettajan puoleiseen takakulmaan. Vahinko ei johtunut hirven väistämisestä vaan osumasta hirveen. Osumajäljet takaspoilerissa näkyvät valokuvissa. Ainut särkynyt ovenlasi on auton takaovessa. Auton takaluukkuun tuli reikiä ilmeisesti silloin, kun hirven sarvet osuivat siihen. Antenni katkesi. Tämän jälkeen auto ajautui metsään ja törmäsi lopulta puihin. Tien vasemmalla puolella oli havaittavissa hirven jälkiä. Lokakuun lopulla alueelta löytyi takajalkaan aiemmin loukkaantunut hirvi.

Poliisin kuulustelupöytäkirjaan on merkitty virheellisesti, että auto ei olisi osunut hirveen. Raju myrsky, sade ja pimeys vaikeuttivat asian selvittämistä paikan päällä.

Vastaus

E pitää valitusta aiheettomana. Hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata vakuutuksesta. Vahinkoilmoituksen mukaan K:n poika oli huomannut hirven edessään, jolloin hän oli ohjannut rajusti oikealle yrittäen väistää osuman, mutta auto kääntyi luisuun, valui kaistojen yli vasemmalle puolelle, törmäsi ojan pohjalla olleeseen kantoon ja kaatui oikean etukulman yli kannokkoon. Paikalle tulleiden poliisien tekemässä ilmoituksessa mainitaan, että auto suistui tieltä K:n pojan väistettyä vasemmalta puolelta tielle yrittänyttä hirveä. Ajoneuvo ei ollut osunut hirveen. Vahingon yhteydessä auto on pyörinyt ympäri ja vaurioitunut kauttaaltaan niin pahoin, ettei vaurioiden perusteella voida todeta minkäänlaisia merkkejä hirven osumisesta johonkin kohtaan autoa.

Metsästä paljon myöhemmin löytynyttä vammautunutta hirveä ei voida liittää tähän vahinkoon. Korvausvelvollisuus edellyttää yhteentörmäystä hirvieläimen kanssa. Väistämisestä johtunutta vahinkoa ei korvata hirvivahinkovakuutuksesta.

Ratkaisun perustelut

K:n auto oli vakuutettu osakaskovakuutuksella, johan sisältyi hirvivahinko-, palo- ja varkausvakuutus sekä oikeusturva- ja autopalveluvakuutus. Hirvivahinkovakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Saman ehtokohdan mukaan hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata tästä vakuutuksesta, vaan se voidaan korvata vain vaunuvahinkovakuutuksesta.

K:n pojan kuljettama ja hänen isänsä omistama auto vaurioitui tieltä ulosajon vuoksi 12.8.1999. K:n mukaan liikennevahinko aiheutui yhteentörmäyksestä hirven kanssa. Poliisin tapahtuman johdosta laatimassa kuulustelupöytäkirjassa on merkitty K:n pojan kertoneen ulosajon johtuneen siitä, että hänen väistäessään hirveä auto oli lähtenyt heittelehtimään niin, ettei hän pystynyt hallitsemaan sitä. K:n mukaan lausuma antaa kuitenkin väärän kuvan tapahtumista, sillä todellisuudessa hirvi osui auton takaosaan.

Lautakunnan käsityksen mukaan auton vaurioista tai asiasta saadusta selvityksestä muutoin ei ole pääteltävissä, että auto olisi törmännyt hirveen. Vakuutusehtojen mukaan korvataan ainoastaan vahinko, joka on välittömäsi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Näin ollen vahinko ei ole ehdon 4.2 mukaan korvattava.

Vakuutusyhtiön mukaan auton ulosajo ja sen vaurioituminen on johtunut hirven väistämisestä. Lautakunta arvioi sen vuoksi myös, mikä merkitys asiassa on annettava vakuutussopimuslain 32 §:ssä säädetylle pelastamisvelvollisuudelle.

Lautakunta toteaa ensin, että ratkaisussaan KKO:1985-II-94 korkein oikeus ei ole vastaavanlaisessa vakuutuksessa pitänyt kohtuuttomana vakuutusehtoa, jonka mukaan hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Lautakunnan käsityksen mukaan korkein oikeus ei kuitenkaan ole ottanut kantaa siihen, olisiko hirvieläimen väistämisestä aiheutuneet kulut korvattava pelastustoimista aiheutuneina kustannuksina.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tämän velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Vakuutusehtojen kohdassa 6.1 on asetettu vakuutetulle samansisältöinen pelastamisvelvollisuus. Vakuutuksenantaja on vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan velvollinen korvaamaan pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Myös ehtojen kohdassa 7.1.3 on säädetty tällaisesta korvausvelvollisuudesta.

Lautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan vakuutuksen ehdoissa on erityisesti sovittu, että vakuutuksen korvauspiiriä on rajoitettu edellä kerrotulla tavalla. Sitä vastoin vakuutusyhtiö ei ole vakuutusehdoissa luopunut oikeudestaan edellyttää vakuutetulta pelastustoimiin ryhtymistä.

Lautakunta toteaa, että vahingon estämiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan pitää vakuutussopimuslaissa tarkoitettuina pelastustoimina silloin, kun ne ovat tavanomaisesta poikkeavia eikä niiden voida katsoa kuuluvan vakuutetun yleisen huolellisuusvelvollisuuden piiriin. Tässä tapauksessa vakuutettuun samastettava ajoneuvon kuljettaja on tieliikennelain mukaan ollut velvollinen noudattamaan liikennesääntöjä ja muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Asiassa ei ole näytetty, että kuljettajan menettely ennalta arvaamattomana pidettävässä tilanteessa olisi ollut seurausta siitä, ettei hän ollut noudattanut tienkäyttäjältä vaadittavaa yleistä huolellisuusvelvollisuutta. Lautakunta katsoo siten, että autolle nyt aiheutunut vahinko on ollut seurausta sen välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta, joka muutoin olisi autolle syntynyt, jos ajoneuvon kuljettaja ei olisi väistämällä pyrkinyt estämään yhteentörmäystä hirveen. Kuljettajalla on vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan ollut velvollisuus torjua välittömästi uhkaava vakuutustapahtuma. Vakuutusyhtiöllä on puolestaan velvollisuus maksaa pelastustoimista syntyneet kohtuulliset kustannukset vakuutussopimuslain 61 §:n nojalla. Kuljettajan menettelyä tässä tilanteessa ei voida pitää uhkaavaan vahinkoon nähden epätarkoituksenmukaisena. Vakuutusyhtiö on siten velvollinen korvaamaan vakuutetun autolle syntyneet vahingot.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että E korvaa auton vauriot.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

K:n auto oli vakuutettu osakaskovakuutuksella, johan sisältyi hirvivahinko-, palo- ja varkausvakuutus sekä oikeusturva- ja autopalveluvakuutus. Hirvivahinkovakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Saman ehtokohdan mukaan hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata tästä vakuutuksesta, vaan se voidaan korvata vain vaunuvahinkovakuutuksesta.

Katsomme selvitetyksi, että K:n pojan kuljettama ja hänen isänsä omistama auto vaurioitui tieltä ulosajon vuoksi 12.8.1999. K:n mukaan liikennevahinko aiheutui yhteentörmäyksestä hirven kanssa. Poliisin tapahtuman johdosta laatimassa kuulustelupöytäkirjassa on merkitty K:n pojan kertoneen ulosajon johtuneen siitä, että hänen väistäessään hirveä auto oli lähtenyt heittelehtimään niin, ettei hän pystynyt hallitsemaan sitä. K:n mukaan lausuma antaa kuitenkin väärän kuvan tapahtumista, sillä todellisuudessa hirvi osui auton takaosaan.

Käsityksemme mukaan auton vaurioista tai asiasta saadusta selvityksestä muutoin ei ole pääteltävissä, että auto olisi törmännyt hirveen. Vakuutusehtojen mukaan korvataan ainoastaan vahinko, joka on välittömäsi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Näin ollen vahinko ei ole ehdon 4.2 mukaan korvattava.

K on sitä mieltä, että auto törmäsi hirveen. Vakuutusyhtiön mukaan auton ulosajo ja sen vaurioituminen on johtunut hirven väistämisestä. Asiassa on myös arvioitava, mikä merkitys on annettava vakuutussopimuslain 32 §:ssä säädetylle pelastamisvelvollisuudelle.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tämän velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Vakuutusehtojen kohdassa 6.1 on asetettu vakuutetulle samansisältöinen pelastamisvelvollisuus. Vakuutuksenantaja on vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan velvollinen korvaamaan pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Myös ehtojen kohdassa 7.1.3 on säädetty tällaisesta korvausvelvollisuudesta.

Kysymyksessä olevan vakuutuksen ehdoissa on erityisesti sovittu, että vakuutuksen korvauspiiriä on rajoitettu edellä kerrotulla tavalla. Sitä vastoin vakuutusyhtiö ei ole vakuutusehdoissa luopunut oikeudestaan edellyttää vakuutetulta pelastustoimiin ryhtymistä.

Vahingon estämiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan pitää vakuutussopimuslaissa tarkoitettuina pelastustoimina silloin, kun ne ovat tavanomaisesta poikkeavia eikä niiden voida katsoa kuuluvan vakuutetun yleisen huolellisuusvelvollisuuden piiriin. Tässä tapauksessa vakuutettuun samastettava ajoneuvon kuljettaja on tieliikennelain mukaan ollut velvollinen noudattamaan liikennesääntöjä ja muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Katsomme, että jarruttaminen hirvieläimen tai muun tielle yllättäen tulevan esteen väistämiseksi on normaali liikennetilanne, johon ajoneuvon kuljettajan on ennalta varauduttava esimerkiksi sovittamaila ajoneuvon nopeus sellaiseksi, että väistämisen voi tehdä turvallisesti. Tässä tapauksessa ei ole ollut kysymys sellaisesta poikkeuksellisesta toiminnasta, että kysymyksessä olisi vakuutussopimuslain 32 §:n mukainen välittömästi uhkaavan vahingon torjumistoimi.

Edellä olevista syistä katsomme, että hirven väistämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole korvattavia ajoneuvon vakuutuksen perusteella.

 
Julkaistu 26.2.2001