Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Lämminvesivaraajan kauppa. Tuotteen kestoikä

Lämminvesivaraajan kauppa. Tuotteen kestoikä

kestoikä
hinnanalennus

Diaarinumero: 99/37/1505
Antopäivä: 29.11.2000

Ostaja K Myyjä E

Kaupan kohde XX -merkkinen lämminvesivaraaja. Tavaran hinta 3150 markkaa Kaupan ajankohta kesäkuu 1996.

Ilmoitettu virhe: Varaajan käyttöikä jäi liian alhaiseksi. Keväällä 1999 varaaja alkoi vuotaa lämmin- ja kylmävesiputkistaan. Tuotetta ei voinut korjata, joten K hankki sen tilalle uuden.

K vaatii maksamansa kauppahinnan takaisin tai toissijaisesti hinnanalennusta vähintään 1 575 markkaa.

Valitukseen on liitetty NY/NN:n 25.5.1999 antama lausunto. Sen mukaan lämminvesivaraajan putkivuotoa ei näissä olosuhteissa pystytä korjaamaan ja varaaja on vaihdettu uuteen.

Vastaus

Varaajan alettua vuotaa K tilasi NN:n paikalle ilmoittamatta asiasta ensin myyjälle. Kun myyjäliikkeen puolesta EN tiedusteli myöhemmin NN:ltä, miten varaaja oli rikki, NN ilmoitti hänelle, että varaaja on vaihdettava. Tämän jälkeen EN selvitti asiaa maahantuojan kanssa. Maahantuoja olisi laskenut uuden varaajan hinnan 1 700 markkaan ja E olisi tehnyt asennuksen omakustannushintaan. K ei hyväksynyt tätä, vaan hankki uuden varaajan muualta. Myyjä pitää kuitenkin tarjoustaan kohtuullisena, koska tuotteelIe myönnetty yhden vuoden takuuaika oli jo kulunut.

Ratkaisun perustelut

Kulutustavaran kauppaa koskevan kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

12 §:n 2 momentin mukaan jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Luvun 18 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran ilman, että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa lautakunta pitää lähtökohtana, että lämminvesivaraajan kaltaisen kestokulutushyödykkeen käyttöiän voi olettaa olevan merkittävästi yli tuotteelle annetun yhden vuoden takuuajan ja myös yli sen kolmen vuoden ajan, jonka tuote on K:lla kestänyt. Tapauksessa ole edes väitetty, että vesivuodot olisivat johtuneet jostakin K:n vastuulle kuuluvasta seikasta. Myöskään ei ole kiistetty valittajan ilmoitusta, jonka mukaan varaajan korjaaminen olisi ollut hyödytöntä.

Näiden tietojen perusteella varaaja ei ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä siltä on voinut perustellusti olettaa, eli se on ollut virheellinen.

Asianmukaisena seuraamuksena tästä virheestä lautakunta pitää 1500 markan hinnanalennusta. Hyvitystä vähentävänä seikkana lautakunta on ottanut huomioon sen, että tuote toimi ilman havaittavia virheitä miltei kolmen vuoden ajan.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että E maksaa K:lle hinnanalennuksena 1500 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2000