Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Käytetyn autonmoottorin kauppa. Suostumus kaupan purkuun. Missä ajassa tavara on palautettava

Käytetyn autonmoottorin kauppa. Suostumus kaupan purkuun. Missä ajassa tavara on palautettava

viivästyminen
purku
käyttöhyöty

Diaarinumero: 99/33/1458
Antopäivä: 26.02.2001

K osti E:lta XX vaihtomoottorin marraskuussa 1998 4 000 markalla. Noin 1 200 kilometrin ajamisen jälkeen K huomasi, että pakoputkesta tulee öljyä mustana savuna ja että moottori kulutti öljyä liian paljon. K otti yhteyttä myyjäliikkeeseen 28.12.1998, ja myyjäliike lupasi purkaa kaupan. Kun K ilmoitti kesäkuussa 1999 palauttavansa moottorin, ei myyjäliike enää suostunutkaan purkamaan kauppaa. Myyjäliikkeen mielestä K:n olisi pitänyt palauttaa moottori aikaisemmin.

K vaatii kaupan purkua.

Moottoria ei voinut irrottaa ennen toukokuun loppua asentajan sairastelun vuoksi. K:n mukaan hän oli liikkeeseen yhteydessä kevään 1999 aikana ja kertoi viivästyksestä. K ei sopinut liikkeen kanssa ajasta, jonka kuluessa mootori pitää palauttaa.

Asentaja NN:n 19.8.1999 päivätyn lausunnon mukaan NN irrotti moottorin ja purki sitä, jolloin hän havaitsi, että männässä ja sylinterissä oli syöpymäalue nain 1,5 millimetrin syvyydeltä.

Vastaus

Moottorilla oli yhden kuukauden vaihtotakuu. E tarjoutui purkamaan kaupan tai korjauttamaan moottorin. Koska korjaus kuitenkin olisi tullut liian kalliiksi, sovittiin kaupan purkamisesta.

K ilmoitti helmikuussa ja kahdesti huhtikuussa 1999 palauttavansa moottorin. Kun K viikolla 23 ilmoitti tuovansa moottorin, hänelle kerrottiin, ettei kauppaa enää pureta, koska moottoria ei ollut palautettu kohtuullisessa ajassa.

K ei yhteydenotoissaan ilmoittanut moottorin luovutuksen viivästymisestä, vaan puhui vain moottorin palauttamisesta.

Ratkaisun perustelut

Saadun selvityksen mukaan K ja E ovat 29.12.1998 sopineet moottorin kaupan purkamisesta moottorin virheen vuoksi. Kun K ilmoitti kesäkuussa 1999 palauttavansa moottorin, liike kieltäytyi ottamasta sitä vastaan ja palauttamasta kauppahintaa, koska sen mielestä moottori olisi pitänyt toimittaa sille takaisin kohtuullisessa ajassa.

Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöksiä kaupan purun vaikutuksista. Kuluttajansuojalain 5 luvun 29 §:n mukaan kauppalain säännöksiä sovelletaan kuluttajankauppaan siltä osin kuin kuluttajankauppaa koskevista kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksistä ei johdu muuta.

Kauppalain 64 §:n 2 momentin mukaan kumpikin sopijapuoli saa vaatia, että toinen palauttaa sen, mitä hän on vastaanottanut, jos kauppa puretaan. Sopijapuoli saa pidättyä täyttämästä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes toinen täyttää oman vastaavan ja mahdolliset muut velvollisuutensa. Kauppalain 65 §:n 2 momentin mukaan ostajalla on oikeus tuottokorkoon palautettavalle kauppahinnalle.

Kauppalain 66 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ostaja saa purkaa kaupan vain, jos hän palauttaa tavaran olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Hän ei kuitenkaan menetä purkuoikeuttaan, jos hän on käyttänyt tavaraa edellytettyyn tarkoitukseen ennen virheen havaitsemista. Samaten ostaja ei menetä purkuoikeuttaan eikä oikeuttaan vaatia uutta toimitusta, jos hän korvaa myyjälle tavaran huonontumisesta tai vähentymisestä johtuvan arvonalennuksen.

Kaupan purkamista koskevissa säännöksissä ei ole mainittu, missä ajassa suoritukset on palautettava puolin ja toisin. Kun kummankin osapuolen suoritusvelvollisuuden edellytyksenä on toisen osapuolen vastaavan velvollisuuden täyttäminen, on se yleensä omiaan vaikuttamaan siihen, että velvollisuuksien täyttämisessä ei tarpeettomasti viivytellä. Jos tavara menettää arvoaan siitä syystä, että ostaja viivyttelee sen palauttamisessa, hän on velvollinen kauppalain 66 §:n 2 momentin mukaisesti korvaamaan myyjälle tavaran arvonalennuksen.

Vastaavasti myyjä saattaa olla velvollinen korvaamaan ostajalle kauppahinnan palauttamisen viivästymisestä aiheutuneen vahingon silloin, kun hinnan palauttaminen viivästyy myyjän puolella olevasta syystä. On myös mahdollista, ettei tavaralla enää ostajan viivyttelyn vuoksi ole arvoa, minkä vuoksi myyjä ei ole velvollinen palauttamaan kauppahinnasta mitään.

Tässä tapauksessa ostaja on yrittänyt palauttaa moottorin vasta varsin pitkän ajan kuluttua siitä, kun osapuolet sopivat kaupan purkamisesta. Myyjällä ei kuitenkaan ole tällä perusteella oikeutta vetäytyä purkusopimuksesta vaan hänellä on ainoastaan oikeus korvaukseen tästä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Asiassa ei ole ilmennyt, että moottori olisi kuitenkaan menettänyt arvoaan sinä aikana, kun se on ollut K:n hallussa. Sen sijaan K:n on korvattava myyjälle moottorin käytöstä saamansa hyöty, jonka lautakunta muun selvityksen puuttuessa arvioi 400 markaksi, kun siitä on vähennetty myyjän maksettavaksi tuleva tuottokorko kauppahinnalle. Myyjän on näin ollen palautettava kauppahinnasta 3600 markkaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E palauttaa K:lle 3 600 markkaa saatuaan moottorin takaisin.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.2.2001