Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Videokasetin vuokraus. Viallinen kasetti. Vahingonkorvaus. Korvauksen määrä.

Videokasetin vuokraus. Viallinen kasetti. Vahingonkorvaus. Korvauksen määrä.

näyttövelvollisuus
huolellisuusvelvollisuus

Diaarinumero: 99/32/3054
Antopäivä: 11.06.2001

K:n alaikäiset lapset vuokrasivat 11.12.1999 E:lta "Pitkä kuuma kesä" -nimisen videofilmin 10 markan vuorokausihinnalla. K kertoo valituksessaan, että kun kasettikotelo avattiin, nauhan havaittiin olevan aivan lopussa ja poikki, minkä vuoksi elokuvaa ei voinut katsella lainkaan. Valitus on aiheutunut siitä, että videovuokraamo on väittänyt K:n rikkoneen kasetin ja vaatinut sen vahingoittamisesta korvausta 600 markkaa. E:n mukaan kasetti oli vuokraushetkellä kunnossa. Vuokraajat olivat rikkoneet sen.

E:n asiakkaille annettavaan vuokraustositteeseen on liitetty vuokrausehdot. Niiden kohdassa 14 todetaan seuraavaa: Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan aiheuttamasta vahingosta syntyneet kustannukset. Mikäli vuokrattu omaisuus on tuhoutunut tai sitä ei voida muutoin palauttaa taikka se palautetaan korjauskelvottomana, vuokraaja on velvollinen maksamaan omaisuuden arvoa vastaavana korvauksena videokasetista 600-900 markkaa, lipukkeesta ja kasettikotelosta 150 markkaa, videonauhasta 2 950 markkaa, peliyksiköstä 1 290 markkaa, kantolaukusta 400 markkaa ja pelikasetista 600-900 markkaa.

K vaatii korvattavaksi vuokraushinnan 10 markkaa. Lisäksi hän vaatii saada katsottavaksi uuden samaa filmiä esittävän videokasetin. Lisäksi K vaatii videovuokraamoa luopumaan perimästä vahingonkorvausta.

Vuokraushetkellä vuokralleantaja oli sanonut kasetin olevan pikkuviallinen. Tuossa vaiheessa myyjä ei ollut tarkistanut kasettia. Palauttaessaan kasettia K:n poika oli sanonut nauhan olevan poikki lopusta. E:lta oli sanottu heti, että poika oli rikkonut kasetin eikä tätä ollut kuunneltu, vaan oli ilmoitettu, että vioittunut kasetti oli korvattava.

Vastaus

Vuokraustilanne oli normaaii. K:n poika antoi tyhjät kotelot myyjälle kassalla, joka etsi hyllyistä koteloille vastakappaleet, jotka sisälsivät videokasetit. Ennen kuin kyseinen kasetti käsiteltiin koneelle vuokratuksi myyjä tarkisti, että nauha oli varmasti kelattu alkuun. Nauha oli alussa eikä siinä ollut havaittavissa mitään normaalista poikkeavaa, joten nauhan saattoi antaa vuokralle.

Kyseisen kasetin historiasta voisi todeta seuraavaa: Se oli palautunut 11.12.1999 edelliseltä asiakkaalta, joka oli kertonut yhdessä kohdassa nauhaa olevan vähän lumisadetta. Nauha tarkistettiin videolaitteen avulla. Siitä etsittiin asianomainen kohta, minkä jälkeen tarkistettiin kuvan laatu ja nauhan fyysinen kunto. Nauhassa ei ollut naarmuja eikä ryppyjä, mistä lumisade olisi voinut johtua. Asiakkaan kanssa oltiin yhtä mieltä siitä, että koska lumisadekohta ei ollut elokuvan päällä ja koska se kesti vain pari sekuntia, niin nauha olisi edelleen vuokrattavissa. Nauha kelattiin normaalisti alkuun ja tarkistettiin, että nauha oli varmasti alussa ja muutenkin kunnossa. Sen jälkeen nauha laitettiin muovikoteloon omalle paikalleen hyllyyn.

Nauha tarkistetaan aina palautuksen yhteydessä siten, että seuraavat kriteerit täyttyvät: kuoressa on oikea elokuva, nauha on alkuun kelattu ja nauha on pintapuolisesti ehjä (ei katkennut, ei venynyt, ei rypistynyt).

K:n poika palautti vuokraamansa kasetin 12.12.1999. Hän kertoi nauhan olevan katkenneen alusta. Asiakas ei osannut kertoa, miten nauha oli katkennut. Häneltä kysyttiin, miten nauha voi olla alusta katkennut, kun nauha oli katkennut elokuvan loppupuolelta ja kun kyseinen nauha oli vuokra-aamuna tarkistettu ja kelattu alkuun erään toisen asiakkaan kanssa. K:n poika ei halunnut keskustella asiasta, vaan poistui myymälästä.

K:n valituskirjelmässä on virheellinen tieto. Asiakkaalle ei kerrottu vuokrauksen yhteydessä, että nauhassa olisi vikaa.

Ratkaisun perustelut

Irtaimen vuokraa koskevien oikeusperiaatteiden mukaan vuokralleottaja on vastuussa vahingosta, joka johtuu hänen huolimattomuudestaan tai laiminlyönnistään. Nyt esillä olevan kaltaisissa tapauksissa vuokralleottajan vastuun piiriin on katsottava kuuluvan vahingoittuminen, joka on johtunut nauhan huolimattomasta käsittelystä tai videonauhurin epäkuntoisuudesta.

Vuokralleantaja on velvollinen osoittamaan, että vuokraesine on vahingoittunut vuokra-aikana asiakkaan syyksi luettavasta seikasta. E:n mukaan videonauha oli ollut yhdestä kohtaa viallinen. Siinä oli vähäistä lumisadetta. Nauhoja ei yleensä tarkasteta niitä vuokralle annettaessa. Nauhan iästä ei ole selvitystä. K:n lapset olivat vuokranneet muitakin kasetteja, jotka he olivat katsoneet ja joiden ei ole sanottu vahingoittuneen. Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei E:n kertomus riitä osoittamaan, että nauha olisi vahingoittunut K:n syystä. E ei ole myöskään esittänyt riittävää selvitystä siitä, että videonauha olisi ollut luovutettaessa virheetön.

Edellä olevan nojalla kuluttajavalituslautakunta katsoo, että K ei ole vastuussa vuokratussa videonauhassa havaituista vioista. Näin ollen E:n vaatima vahingonkorvaus on ollut perusteeton. Koska K ei voinut hyödyntää videofilmiään siitä syystä, että sitä ei saatu videonauhurissa toimimaan lainkaan, on myös videonauhan vuokran periminen ollut perusteetonta. Sen vuoksi lautakunta hyväksyy K:n vaatimuksen 10 markan suuruisen vuokraushinnan palauttamisesta. Sitä vastoin lautakunta ei hyväksy K:n vaatimusta saada katsottavaksi uusi samaa filmiä esittävä videokasetti, koska hänen vaatimuksensa vuokraushinnan palauttamisesta on jo hyväksytty.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E luopuu vaatimasta K:lta vahingonkorvausta videonauhan rikkoutumisesta. Lisäksi lautakunta suosittaa yhtiötä palauttamaan K:lle videonauhan vuokraushintana perimänsä 10 markkaa.

 
Julkaistu 11.6.2001