Sijoitusvakuutus. Sijoitussidonnainen henkivakuutus. Lautakunnan toimivalta.

toimivalta
kulutushyödyke

Diaarinumero: 01/38/1813
Antopäivä: 02.10.2001

K teki sijoitusvakuutussopimuksen 15.12.1999. Hän valittaa siitä, ettei hänelle kerrottu sijoituskohteeseen liittyvistä riskeistä. Hänelle aiheutui pääomatappioita.

Kuluttajavalituslautakunta on ensin päättänyt ratkaista, kuuluuko sen toimivaltaan käsitellä sijoitusvakuutuksia.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvopaperin luovutusta koskevat asiat, tällaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan taikka julkisen ostotarjouksen tekijän tai arvopaperin lunastusvelvollisen menettelyä kokevat asiat eivätkä myöskään mainitunlaisen arvopaperin välittäjän taikka salkunhoitajan tai sijoitusneuvojan suoritusta koskevat asiat.

Lain perusteluissa (HE 360/92) todetaan, että arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettujen arvopaperien vaihdantaan liittyvien erimielisyyksien ratkaisumenettelyn järjestäminen koskee laajempaa asianosaispiiriä kuin pelkästään kuluttajien oikeussuojaa, ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että kuluttajavalituslautakunnan toimivalta käsittäisi tällaiset asiat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä (s. 39-40). Esimerkiksi lomaosakkeiden hankintaa koskevia erimielisyyksiä lautakunta voisi kuitenkin käsitellä (s. 130).

Säännöksestä ei suoraan ilmene, mitkä sijoituspalvelut on ollut tarkoitus jättää lautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Lain esitöissäkin on varsin niukasti selostettu tämän säännöksen tarkoitusta ja sisältöä. Niistä ilmenee kuitenkin, että tarkoituksena on ollut rajoittaa toimivallan ulkopuolelle sijoitusomaisuudeksi luonnehdittavien arvopapereiden vaihdantaa koskevat erimielisyydet. Tästä voi vastakohtana päätellä, että arvopaperit, jotka eivät ole sijoitusomaisuutta, on tarkoitettu lautakunnan toimivallan piiriin. Esimerkkinä esitöissä onkin mainittu lomaosakket. Samantyyppisiä arvopapereita voivat olla esimerkiksi golf- ja tennisosakkeet.

Nykyään vakuutussijoittaminen on yleistynyt. On vakuutuksia, joissa vakuutusmaksu eli pääoma sovitaan sijoitettavaksi erilaisiin sijoituskohteisiin, rahastoihin, jotka muodostuvat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuista arvopapereista ja joiden tarkoituksena on voiton tavoittelu. Näissä rahastoissa on yleensä useampi kuin yksi kohde riskin minimoimiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Tällainen sijoittaminen on verrattavissa suoraan arvopaperisijoittamiseen. On myös vakuutuksia, joissa säästetään riskittömästi. Nämä ovat verrattavissa esimerkiksi pankkisäästämiseen. Vakuutuksen nimestä ei välttämättä ilmene, minkälaisesta vakuutuksesta on kysymys.

Lautakunta katsoo, että riidat, jotka koskevat sellaista vakuutusta tai vakuutuksen osaa, jonka pääasiallinen sisältö on sijoittaminen arvopapereihin voiton saavuttamiseksi ovat verrattavissa kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa lueteltuihin arvopapeririitoihin, eikä lautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä niitä.

Koska K:n valitus koskee sijoitusvakuutusta, lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään sitä.

Jäsen NN:n eriävä mielipide liitteenä.

Seitsemän ensimmäistä kappaletta kuten enemmistö.

Samoin olen samaa mieltä siitä, että pankkisäästämiseen verrattava vakuutussäästämistä koskevat riidat kuuluvat lautakunnan toimivaltaan. Sijoitusvakuutusten osalta katson seuraavan:

On vakuutuksia, joiden perimmäinen tarkoitus ei niinkään ole arvopaperisijoittaminen, vaikka vakuutetun edun lopullinen sisältö voi määräytyä sen mukaan, mitä vakuutuksen tuotosta ja sen perusteista sovitaan.

Näin ollen vakuutus, jonka pääasiallinen sisältö ei ole sijoittaminen voiton saavuttamiseksi vaan jonkin muun vakuutusedun, esimerkiksi eläkkeen tai kuolemantapauskorvauksen saaminen, on verrattavissa muuhun osakehankintaan kuin arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuun vaihdantaan. Sen sijaan vakuutus, jonka tarkoituksena on vakuutuksen muodossa sijoittaa varoja puhtaasti voiton saavuttamiseksi, mutta ei jonkin normaalisti vakuutettavissa olevan edun saamiseksi, on rinnastettavissa muihin, kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluihin.

Tässä tapauksessa valitus koskee sijoitusvakuutusta, joten katson, ettei lautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä asiaa.

 
Julkaistu 2.10.2001