Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Puhelinlaskutus. Estopalvelu. Eston poistaminen.

Puhelinlaskutus. Estopalvelu. Eston poistaminen.

tarkistamisvelvollisuus
puhelinlasku
järjestelmävastuu
huolellisuusvelvollisuus

Diaarinumero: 00/39/326
Antopäivä: 02.04.2001

K solmi 16.7.1998 E:n kanssa sopimuksen GSM-puhelinliittymästä. Liittymän käyttäjäksi ja laskutusosoitteeksi sovittiin K:n poika N. Liittymän avauksen yhteydessä siihen kytkettiin viihdenumeroesto.

Viihdenumeroesto poistettiin N:n pyynnöstä 28.10.1999 ja kytkettiin takaisin 10.11.1999. N maksoi tuona aikana kertyneet puhelumaksut. Hän pyysi estokytkennän poistamista jälleen 3.12.1999. E:n mukaan tuolloin oltiin puhelimitse yhteydessä liittymäsopimuksen tekijään K:aan, joka antoi suostumuksensa estokytkennän poistamiseen.

E vaati K:lta 6 000 markan ennakkomaksua poikkeuksellisen suuren laskukertymän vuoksi. Ennakkomaksun eräpäivä oli 3.1.2000.

K vaatii E:aa mitätöimään puhelinlaskut.

K sopi viihdenumeroestosta eikä hän ole halunnut poistaa sitä. E on tiedustellut häneltä mahdollisuutta siirtää GSM-palvelusopimus N:n nimiin. Sopimusta ei siirretty. Tässä yhteydessä ei ole pyydetty lupaa eston poistoon, ainakaan siten, että K olisi ymmärtänyt kyseessä olevan eston purun.

Vastaus

E ilmoittaa, että matkapuhelinliittymiin on mahdollista tilata palveluja joko puhelimitse tai kirjallisesti. Palveluja voidaan myös poistaa sekä puhelimitse että kirjallisesti.

Viihdenumeroeston poistaminen muun kuin asiakkaan pyynnöstä ei ole E:n normaali toimintatapa. N on maksanut viihdepuhelut ajalta 28.10-10.11.1999, jolloin estoa ei ollut kytkettynä.

Kun N pyysi uudelleen estokytkennän poistamista 3.12.1999, E:n asiakasneuvoja oli puhelimitse yhteydessä K:aan varmistaakseen hänen suostumuksensa viihdenumeroeston poistoon. Puhelun aikana keskusteltiin mm. eston poistosta sekä liittymän siirtämisestä N:n nimiin. Asiakasneuvoja poisti eston K:n antaman suostumuksen perusteella.

E viittaa yleisten toimitusehtojen kohtaan 8.4, jonka mukaan asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti.

E ei katso aiheelliseksi 5 873,70 markan laskun mitätöintiä, koska viihdenumeroesto on poistettu K:n suostumuksen perusteella. E ei myöskään ole velvollinen hyvittämään liittymän käyttäjän N:n maksamia laskuja.

Ratkaisun perustelut

K katsoo, ettei hän ole vastuussa poikansa N:n käytössä olleesta puhelinliittymästä soitetuista ns. viihdepuheluista, koska E:n asiakaspalvelu oli poistanut viihdenumeroeston N:n pyynnöstä ilman K:n suostumusta. E:n mukaan K antoi puhelimitse suostumuksensa estokytkennän poistoon.

K:n ja E:n väliseen sopimukseen sovelIettavien yleisten toimitusehtojen kohdan 9.3 mukaan E voi estää asiakkaan tai palvelun käyttäjän pyynnöstä korvauksetta liittymän käytön muihin kuin yleiseen teletoimintaan kuuluviin palveluihin. Jos E:n asettama esto myöhemmin asiakkaan pyynnöstä poistetaan, E voi periä toimenpiteestä hinnaston mukaisen maksun.

Sopimusehtojen edellä mainitun kohdan mukaan eston kytkemisestä voivat siis sopia sekä asiakas että käyttäjä, mutta eston poistamisesta voi sopia vain asiakas. Asiakas on tässä tapauksessa K. Näin ollen E:n pitää sopimusehtojen mukaan saada eston poistamiselle K:n suostumus.

Lautakunta toteaa, että K:n olisi mahdotonta esittää näyttöä sen tueksi, että ei ole sopinut estokytkennän poistamisesta. Lautakunta katsoo, että E:lla on velvollisuus näyttää toteen, että K on antanut yhtiön väittämän suostumuksen estokytkennän poistamiselle voidakseen laskuttaa K:ta puheluista, jota estokytkentä olisi estänyt. Tällaista näyttöä E ei ole esittänyt.

Sopimusehtojen kohdan 8.4 mukaan asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti. Asiakkaan vastuu käsittää ainoastaan sopimuksen mukaiset velvoitteet. Asiakas ei ole vastuussa velvoitteista, jotka syntyvät estokytkennän poistamisesta sopimusehtojen vastaisesti.

Näin ollen E:lla ei ole oikeutta periä K:lta puhelumaksuja, jotka johtuvat viihdepalvelujen estokytkennän poistamisesta. Sen sijaan K:lla ei ole perusteita vaatia N:n maksamia puhelumaksuja palautettavaksi, koska kysymykessä on N:n ja E:n välinen asia.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E luopuu perimästä K:lta viihdepuhelujen osuutta kyseisestä laskusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.4.2001