Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Kotivakuutus. Vahinkotapahtuma. Kadonnut vai anastettu.

Kotivakuutus. Vahinkotapahtuma. Kadonnut vai anastettu.

säilyttämisvelvollisuus

Diaarinumero: 00/38/1819
Antopäivä: 28.08.2001

K meni ravintolaan 25.3.2000 hieman ennen kello 23.00. Hän jätti takin ja laukun ravintolan naulakkoon ja sai naulakkolapun, jonka hän kertoo laittaneensa housujen takataskuun. K oli poistumassa ravintolasta kello 2.30, kun

hän havaitsi, että naulakkolappua ei ollut takataskussa. K:n tavaroita oli viety naulakkolappua käyttäen. E ei korvannut K:n menettämiä tavaroita, koska oli jäänyt näyttämättä, että naulakkolappu olisi anastettu K:lta, joten yhtiö katsoi, että se oli kadonnut. Vakuutusehtojen mukaan katoamisesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Vahinko pitää korvata täysimääräisesti kotivakuutuksesta. Naulakkolappu oli viety takataskusta, ja takki ja laukku olivat poissa. Varas oli käyttänyt lappua saadakseen ne haltuunsa. K ei mielestään ollut humalassa ravintolassa. On mahdollista, että lappu on voitu anastaa huomaamatta ravintolan tiloissa, koska siellä oli paljon väkeä. K pitää vakuutusyhtiön päätöksen perusteluja suppeina ja virheellisinä. Jos tapahtumaolosuhteiden yksilöinniltä edellytetään liiallista tarkkuutta, on ehtoa pidettävä kohtuuttomana.

Vastaus

E pitää korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena. Näyttämättä on jäänyt, että naulakkolappu olisi anastettu

K:lta, joten yhtiö pitää sitä kadonneena. Olettamus siitä, että naulakkolappu olisi viety housujen takataskusta, ei korvausperusteeksi. Katoamiset eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutusehdot

E:n kotivakuutuksen ehtojen varkautta koskevan kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan ...20 000 markkaan asti irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko silloin, kun irtaimisto on:

- säilytettävänä suojaavasti suljetussa tilassa muualla kuin, vakuutuspaikassa;

- matkalla mukana.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata varkausvahinkoa, kun tapahtuma-aikaa, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida määritellä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta.

Vakuutuksen suojeluohjeiden kohdan 5 mukaan (suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan) irtaimiston säilytystilojen ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee olla suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen varalta. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytystilaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytystilan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta taikka käyttämättä muunlaista väkivaltaa.

Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava, ellei se ole edellä kerrotussa kappaleessa kuvatulla tavalla suojaavasti suljetussa tilassa.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta toteaa, että kysymys on matkalla mukana ollesta omaisuudesta, joka oli jätetty säilytettäväksi ravintolan naulakkoon. Omaisuuden saa naulakosta esittämällä naulakkolapun. Naulakkolappu oli vakuutetun mukaan anastettu häneltä. E:n mukaan siitä, että lappu olisi anastettu, ei ole näyttöä, joten se katsoo lapun kadonneen. Korvausta vaativan on näytettävä toteen vakuutustapahtuma, esimerkiksi varkaus. Epäselvissä tilanteissa korvausvaatimuksen kohteena olevien tavaroiden katsotaan kadonneen. Tässä tapauksessa ei ole selvitystä siitä,miten naulakkolappu on joutunut pois vakuutetulta. Lautakunta katsoo, että lappu on kadonnut tai joutunut pois vakuutetun hallusta muulla tavoin kuin jonkun anastamana.

Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että naulakkolappu olisi ollut vakuutuksen kohteena tai että naulakkolapusta vaadittaisiin korvausta vaan vakuutuksenottajan säilytettäväksi jättämien tavaroiden anastamisesta. Vakuutustapahtuma alkoi vasta silloin, kun joku vei haltuunsa saamallaan naulakkolapulla vakuutetun tavarat. Koska naulakkolappu oli kadonnut ja tavarat joutuneet pois naulakosta, on ilmeistä, että joku on ottanut ne sieltä naulakkolappua vastaan. Koska tavaroita ei ole palautettu, lautakunta katsoo selvitetyksi, että ne anastettiin.

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan korvausta voidaan vähentää tai se evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa vahingon ei ole edes väitetty aiheutuneen vakuutetun tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä.

Lautakunta toteaa vielä, että tavarat ovat olleet suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla jatkuvasti valvottavana, kun ne on jätetty maksua vastaan naulakonhoitajan valvottavaksi.

Edellä olevin perustein lautakunta katsoo, että E:n on korvattava K:lle tavaroiden anastamisesta aiheutunut vahinko vakuutusehtojen mukaisesti.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E korvaa K:lle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 28.8.2001