Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Valmismatka Intiaan. Matkan peruuttaminen vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkustajan oikeusvahingonkorvaukseen.

Valmismatka Intiaan. Matkan peruuttaminen vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkustajan oikeusvahingonkorvaukseen.

varauma
peruuttaminen
matkanjärjestäjän velvollisuudet
kateosto

Diaarinumero: 00/35/128
Antopäivä: 14.05.2001

K tilasi E:lta Intian paratiisi -kiertomatkan, joka piti toteuttaa 6. - 21.1.2000. Matkan hinta oli 13 483 markkaa. E ilmoitti 20.12.1999 päivätyllä kirjeellä peruuttavansa matkan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. E ei kyennyt tarjoamaan K:lle vastaavaa matkaa, ja tämä tilasi XY:lta Etelä-Afrikan ja Victorian putousten matkan (17.1. - 29.1.2000), josta maksoi 19 790 markkaa. K vaati E:tä korvaamaan hänelIe matkojen hinnan erotuksen 6 307 markkaa, mistä yhtiö kieltäytyi. Se palautti matkan hinnan ja tarjosi hyvityksenä 200 markan toimistokuluja.

E:n lisä- ja erityisehdoissa todetaan: "Osanottajamäärä. Tämän hinnaston mukaisten matkojen toteuttaminen riippuu osanottajamäärästä. Pidätämme oikeuden peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän takia. Peruutuksesta ilmoitamme tällöin viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua."

K vaatii E:aa korvaamaan peruuntuneen matkan ja hänen ostamansa toisen matkan välisen 6 307 markan hinnaneron.

E peruutti matkan vasta 15 vuorokautta ennen matkan alkua, vaikka yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1.a mukaan peruutuksesta olisi pitänyt ilmoittaa 21 vuorokautta ennen matkaa. E syyllistyi sopimusrikkomukseen. E sai peruutuksen tietoonsa 22.12.1999 illalla. E:lta ei löytynyt korvaavaa matkaa sopivaan ajankohtaan. Toiselta matkatoimistolta ostetun kalliimman matkan ja peruuntuneen matkan hintojen erotus on K:lle matkan peruuntumisesta aiheutunut lisäkustannus.

Vastaus

Vaatimus kiistetään määrältään. E:n lisä- ja erityisehtojen kohdassa 17 E on pidättänyt oikeuden peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kiertomatka jouduttiin peruuttamaan myöhemmin kuin 21 päivää ennen matkaa, koska viime hetkellä tuli peruutuksia. E:lta ei löytynyt vastaavaa matkaa. K:lle on tarjottu kymmenen prosentin alennusta muista matkoista. E tarjoutuu korvaamaan K:lle yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut 200 markkaa.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 11 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1.a mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia vain, jos matkanjärjestäjä on esitteessä tai sopimusehdoissa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Valmismatkalain 11 §:n mukaan matkanjärjestäjän on lisäksi mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1.a mukaan peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

Valmismatkalain 13 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.3 mukaan matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jos korvaavan matkan järjestämisestä ei aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Valmismatkalain 11 §:nja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.4 mukaan matkanjärjestäjän on peruutettuaan matkan viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa valmismatkalain 13 §:ssä ja yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 12.3 tarkoitettua korvaavaa matkaa. Matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi käyneet kulut. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.4 mukaan edellä mainitun korvauksen on oltava vähintään toimistokulujen suuruinen, jos peruuttamisesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 60 vuorokautta ennen matkan alkua eikä matkustaja saa korvaavaa matkaa.

E ei ole tarjonnut K:lle vastaavaa korvaavaa matkaa. Sinänsä korvaavan matkan järjestäminen olisi ollut mahdollista mutta lautakunta katsoo, että se olisi ilmeisesti aiheuttanut matkanjärjestäjälle valmismatkalain 13 §:ssä tarkoitettuja kohtuuttomia kustannuksia.

E on ilmoittanut K:lle matkan peruuntumisesta myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen matkan alkua. Koska matka on peruutettu yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1.a vastaisesti ja matkanjärjestäjän puolella olevasta syystä, E on syyllistynyt sopimusrikkomukseen ja sen on korvattava K:lle kaikki muukin kuin valmismatkalain 11 §:ssä ja yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 12.4 mainittu vahinko. Tällainen vahinko on jäänyt syntymättä. K on tehnyt niin sanotun katesopimuksen ostamalla toisen matkan.

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahingonkärsijä samanlaiseen asemaan, jossa hän olisi, jos sopimus olisi täytetty asianmukaisesti. K on vaatinut korvauksena Etelä-Afrikan matkan ja Intian matkan hinnan erotuksen. Sopimusoikeudessa niin sanotun katehankinnan hinnanero tulee korvattavaksi, jos hankinta on tehty huolella ja se vastaa alkuperäisen sopimuksen mukaista hankintaa. Koska toinen matka ei ole vastannut sitä matkaa, jonka E olisi ollut velvollinen järjestämään, se on velvollinen korvaamaan matkojen hinnan erotuksen vain sillä kohtuullisella määrällä, jonka kateoston mukainen matka olisi saanut olla sopimuksen mukaista matkaa kalliimpi ilman, että se olisi merkinnyt matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia.

K:n ostarna uusi matka Etelä-Afrikkaan ei ole vastannut alkuperäistä matkaa Intiaan. Se on hinnaltaan, tasoltaan ja matka-ajankohdaltaan sekä luonteeltaan ollut erilainen kuin Intian matka. Koska uusi matka ja peruuntunut matka eivät ole vastanneet toisiaan, niiden hintojen välinen ero on korvattava vain lautakunnan kohtuulliseksi katsomalla 2 000 markalla, mikä on nain 15 prosenttia alkuperäisen matkan hinnasta. K ei ole esittänyt hänelle aiheutuneen muuta vahinkoa matkan peruuntumisesta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E maksaa K:lle 2 000 markkaa vahingonkorvausta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2001