HSL vastasi kuluttajan taksikuluista

Julkaistu 28.3.2018

Lähiliikenteen bussin myöhästyttyä aikataulustaan yli 30 minuuttia kuluttaja oli oikeutettu käyttämään työmatkaan taksia. Kuluttajariitalautakunnan täysistunto katsoi, että aikataulupoikkeama oli ollut merkittävä. Lautakunta suositti HSL:ä korvaamaan 19,10 euron taksikulut.

Kuluttajan tarkoituksena oli matkustaa bussilla töihin Espoon Tapiolasta Helsingin Meilahteen alkuillasta 21.2.2017. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) bussivuoro 194 ei tullut Tuuliniityn pysäkille aikataulun mukaisesti. Kuluttaja sai puhelimitse tiedon HSL:stä, että kaiken pitäisi olla kunnossa eivätkä sähköiset näyttötaulutkaan kertoneet muuta. Hän jäi odottamaan seuraavaa vastaavan linjan 195 bussia, mutta sekään ei tullut. Kuluttaja päätti ottaa taksin päästäkseen ajoissa töihin, mistä hänelle aiheutui 19,10 euron taksikulut.

HSL katsoi, ettei se ollut vastuussa kuluista, koska aikataulut ovat arvioaikoja ja kuluttajan pitää varautua häiriöihin. Kuluttajalla olisi ollut käytössään muitakin reittivaihtoehtoja. Tapahtuma ei johtunut HSL:n toiminnasta eikä vuoron myöhästyminen ollut peruste korvaukseen. HSL ei pystynyt selvittämään, mistä viivästys oli johtunut.

Ratkaisussaan lautakunta totesi, että bussiliikenteessä aikataulut ja niiden mukaisesti kulkeminen ovat osa palvelusopimusta. Jos liikenteenharjoittaja laiminlyö tämän, on kuluttaja lähtökohtaisesti oikeutettu korvaukseen vahingostaan. Liikenteenharjoittaja vastaa myös käyttämiensä liikennöitsijöiden toiminnasta.

Jos aikataulut on annettu arvionvaraisena, kuluttajan on varauduttava aikataulusta poikkeamisiin. Lisäksi kuluttajan on joka tapauksessa varauduttava poikkeamisiin, jotka johtuvat perustelluista syistä, kuten liikenneonnettomuudesta tai vastaavasta ennakoimattomasta seikasta, mihin liikenteenharjoittajan puolelta ei voida vaikuttaa. Liikenteenharjoittajan on kuitenkin osoitettava tällaisen syyn olemassa olo, jotta se vapautuisi vastuusta. Viivästyksen sattuessa kuluttajan on pyrittävä käyttämään vaihtoehtoisia reittejä ja liikennevälineitä, jotta vahinko jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa hän voi käyttää taksia.

Lautakunta katsoi, että HSL:n pysäkkiaikataulut ovat arvionvaraisia ja jo yksin tämän perusteella kuluttajan oli tullut varautua vähäisiin aikataulupoikkeamiin, vaikkei niille olisi ollut mitään erityistä syytä. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kuluttaja voi perustellusti edellyttää, että poikkeamat eivät ole merkittäviä. Lautakunta piti tapahtunutta aikataulupoikkeamaa merkittävänä, kun se oli ollut yli 30 minuuttia ja samalla enemmän kuin yhden vuorovälin mittainen. Koska muuta ei ollut näytetty, lautakunta katsoi, että viivästys oli johtunut HSL:n puolella olevasta huolimattomuudesta.

Koska kuluttajan tiedusteluun oli vastattu, että kaikki on kunnossa eivätkä sähkötaulutkaan muuta kertoneet, kuluttaja oli ymmärrettävästi odottanut pysäkillä eikä ollut selvittänyt korvaavien reittivaihtoehtojen käyttämistä. Myöskään HSL:n Reittiopaspalvelussa ei näytetty olleen asiasta tietoa. Lautakunta katsoi, että kuluttaja ei tässä tapauksessa ollut laiminlyönyt velvollisuuttaan rajoittaa vahinkoaan. Jos kuluttaja olisi saanut ajoissa tiedon siitä, että vuorot ovat huomattavasti myöhässä, hänellä ei välttämättä olisi ollut tarvetta matkustaa töihin taksilla.

"Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät yhä enemmän täsmällisesti toimivaa joukkoliikennettä. Samalla kuluttajien odotukset aikataulun mukaiseen liikennöintiin ovat kasvaneet. Aikataulupoikkeamat voivat aiheuttaa haittaa niin yksittäiselle kuluttajalle kuin suurelle matkustajajoukollekin. Nämä seikat luonnollisesti vaikuttavat liikennöitsijöiltä vaadittavaan täsmällisyyteen", toteaa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Lautakunta suositti, että HSL korvaa kuluttajalle asiassa aiheutuneet taksikulut.